“Ey Ehl-i Beyt!
Allah sizden her çeşit
pisliği, suçu gidermek
ve sizi tertemiz
bir hale getirmek diler."
Ahzab/33"Bu gün Size dininizi kemale
erdirdim, üzerinizde ki nimetimi
tamamladım ve size din
olarak İslamı seçip beğendim"
maide/3"Ey Peygamber, Rabbinden
sana indirileni tebliğ et.
Eğer yapmayacak olursan,
Onun elçiliğini tebliğ 
etmemiş olursun.Allah seni
insanlardan koruyacaktır."
maide 67


Hz.Ali aleyhisselam 
şöyle buyuruyor:
“Öyleyse vallahi kurtulduk
ve mutluluğa erdik.
Aynı şekilde şiamızda kurtuldu 
ve dünya ve ahirette
mutluluğa erdi,
Kâbe’nin rabbine andolsun ki.


Resulullah(sas) şöyle buyuruyor: 
Ben sizin aranızda
iki değerli emanet bırakıyorum; 
onlara sarıldığınız sürece 
benden sonra asla 
sapıklığa düşmezsiniz.
Onlar Allah'ın Kitab'ı ve
benim itretim Ehl-i Beyt'imdir.
Allah Resulü (s.a.a)
Hz. Ali'ye (a.s) hitaben 
buyurdu ki: "Apaçık yol
sensin; sırât-ı müstakim 
(dosdoğru yol) sensin;
müminlerin reisi sensin." 
[İhkâkü'l-Hak, c.14, s.378.]


Resulullah (s.a.a): "Kim, 
benim vefatımdan sonra, yerime 
oturacak şu Ali'ye zulmederse,
benim nübüvvetimi ve benden 
önceki peygamberlerin
nübüvvetini inkâr etmiş gibi olur." 
[Bihârü'l-Envâr, c.27-s.60.] 

Resulullah(sas) şöyle buyuruyor:
Benim Ehl-i Beytim sizin aranızda
Hz.Nuhun gemisine benzer.
Ona binenlerin hepsi kurtuldu 
binmeyenlerin hepsi helak oldu.Resulullah (s.a.a): 
"Ben, kimin mevlâsı isem, 
Ali de onun mevlâsıdır;
Allah'ım, onu seveni sev 
ve ona düşman olana
düşman ol; ona yardım edene 
yardım et ve onu yalnız
bırakanı yalnız bırak ve
ona zulmeden kimseye lanet
et!" [El-Gadîr, c.10] 
İmam Caferi Sadık(as)
şöyle buyurdu:Sizlerden
her kim her vakit; 
Lailahe İllallah, 
Muhammeden Resulullah 
derse şöyle demeside vacip
ve gereklidir: Aliyyun
Emir-el Müminine Veliyullah 
Bihar-ul Envar c. 27 s. 1Ben ilmin şehriyim Ali'de onun kapısıdır.İlim isteyen o kapıya gelmelidir. [Kifayetu Talib s.221]


KUR'AN-I KERİMDE
İMAM MEHDİ(AF)
EHL-İ SÜNNET KAYNAKLARINDA 
HZ. MEHDİ(AF)
ŞİA KAYNAKLARINDA
İMAM MEHDİ(AF)


....onlar için dünyada 
aşağılanma ve zillet vardır...
Bakara/114,Maide/41. 
---------------------
;....de ki, hak geldi ve
batıl zail olup gitti....
İsra/81.
Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): 
"Her kim benim gibi yaşamak,
benim gibi ölmek ve Allah'ın
bana vadettiği Adn cennetine 
girmek istiyorsa,benden sonra 
Ali ibn-i Ebu Talib'e (a.s) 
ve onun soyundan olan vasilere 
uysun,onları kendine imam ve
veli edinsin.Onlar benim
toprağımdan (ve nurumdan)
yaratılmış benim hanedanımdırlar
Resulullah (s.a.v) 
şöyle buyurmuştur: 
Her kim ölür de zamanının 
İmamını (şu anda Hz. Mehdiyi)
ta¬nımazsa cahiliye 
üzere ölmüş gibidir.