Hutbet-ul Beyan

Gaybın anahtarları benim yanımdadır. Onları Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’den ve benden başkası bilmemektedir. Ben her şeye âlim ve her şeyi bilenim. Ben Hz. Resulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in hakkında şöyle buyurduğu kimseyim: “Ben ilmin şehri, İmam Ali Aleyhisselam onun kapısıdır.” Benim önceki semavi suhuflarda zikir olunan Zulkarneyn. Benim on iki çeşmenin aktığı mukerrem ve aziz taş. Süleyman bin Davut’un yüzüğü benim yanımdadır. Benim mahlûkatı sürükleyen. Benim Levhi Mahfuz. Benim basiretleri ve kalpleri değiştiren. Mahlûkat bize döner ve onlara hesap soracak olan biziz. Hz. Resulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in şu buyruğu : “Ey Ali Aleyhisselam! Yol senin yolundur, kıyamet günü mahlûkatın toplanacağı mekân senindir.” Geçmiş ve geleceğin yazılı olduğu kitap ilmi benim yanımdadır. Benim ilk Âdem, ilk Nuh. Benim ateşe atıldığı andaki Halil İbrahim, benim Musa. Benim müminlerin munisi. Benim Sebeplerin Fettah’ı (var edicisi). Benim bulutları icat eden. Benim ağaçlara yaprak veren ve yeşerten. Benim pınarları ve nehirleri var edip coşturarak akıtan. Benim yeryüzünü yayan ve yedi göğü yükselten. Fasl-ul Hitap benim yanımdadır. Benim cennet ve cehennemi bölen. Benim Allah’ın vahyini tercüme eden ve Allah tarafından masum kılınan. Benim yeryüzündekilere ve gökyüzündekilere Allah’ın hücceti. Benim Allah’ın ilminin hazinedarı. Benim Adalet ve Kıst üzerine kıyam eden. Benim Dabbet-ul arz (recatta halkı imana hidayet eden ). Benim İsrafil’in suru. Benim bütün mahlûkatı saf saf sıraya dizecek olan. Benim Zuhur vakti bütün yer ve gök yaratıklarının duyacağı ve kimseye gizli olmayacak hak seyhe (çığlık). Benim savaşlarda Ali bin Ebu Talib Aleyhisselam’ın ağzından çıkan şimşeğe benzer ses ve seda. Allah’ın ilk hüccet olarak ortaya çıkarttığı ve haşiyesine “La ilahe illallah Muhammed un Resulullah, Aliyyun veliyullah ve vesiyyuhu” yazdığı benim. Sonra Arş’ı yarattı ve onun dört rüknüne şöyle yazdı: “ La ilahe illahlah Muhammed un Resulullah Aliyyun Veliyullah ve Vesiyyuhu.” Sonra yerleri yaratıp etrafına “ La ilahe illahlah Muhammed un Resulullah Aliyyun Veliyullah ve Vesiyyuhu.” yazdı. Sonra Levhi Mahfuz’u yarattı ve onun etrafına: “ La ilahe illahlah Muhammed un Resulullah Aliyyun Veliyullah ve Vesiyyuhu.” yazdı. Benim yalanlayan herkesin saire gireceği (cehennemin en şiddetli yerlerinden biri ) o saat (kıyamet günü). Benim hiçbir şek ve şüphenin olmadığı, müminlere hidayet olan o kitap. Benim Allah’ın kendisini onlarla çağırmalarını emrettiği Esma-ul Hüsna. Benim Musa’nın azıcık alıp hidayet olduğu nur. Benim sarayları alt üst edip yıkan. Benim müminleri kabirlerinden çıkaracak olan. Benim yanında Nebilerin kitabından bin tane olan. Benim dünyadaki bütün lügatlerle konuşan. Benim Nuh’un sahibi ve onu kurtaran. Benim Eyüp’ün sahibi ona hastalık ve sonra şifasını verip kurtaran. Benim Yunus’un sahibi ve onu kurtaran. Benim Rabbimin nuru ve onun kâmil kudretiyle gökleri direksiz ayakta tutan. Benim Gafur ve Rahim olan. Gerçektende benim azabım elim (şiddetli) olan azaptır. Halil İbrahim benim sayemde âlemlerin Rabbine teslim olup onun faziletini ikrar etti. Benim Kelim’in asası, onunla bütün mahlûku elimin altına aldım. Ben Melekût âlemine baktığımda kendimden başka hiçbir şey bulamadım, benden gayrı her şey gaip ve yoktu. Benim mahlûk ne kadar çoğalsa da onların sayıcısı ve onları Allah’a döndürecek olan. Benim yanında hiçbir kavil ve hükmün değişmediği ve kullara zulmetmeyen. Ben Allah’ın yeryüzündeki velisiyim, emirler bana bırakılmıştır ve kullar arasında hâkim olup onlara saltanat eden benim. Yedi gökyüzünü içindekilerle birlikte ben davet ettim ve onlar icabet ettiler ve onlara emrettim ve onlarda benim emrime itaat ettiler. Benim bütün Nebi ve Resulleri mebus eden. Benim Güneş’i ve Ay’ı davet ettiğinde, icabet ettiği kişi. Benim âlemlerin ve mahlûkatın yaratılış mayası ve fıtratı. Benim yerleri yayan ve onların iklimlerini bilen. Benim Allah’ın Emri ve Ruh ta benim. Allah’ın Resulüne buyurduğu “Bütün kâfirleri ve inat keşleri cehenneme atın siz ikiniz’’ buyurduğu benim. Benim dağları yükselten ve yerleri yayan. Benim çeşmeleri akıtan. Benim bitkileri yeşerten. Benim ağaçları diken ve meyve verdiren. Benim mahlûkatın kuvvetini verip takdir eden. Benim yağmuru yağdıran, yıldırımı düşüren ve sesini işittiren. Benim şimşeğe ışık verip çaktıran. Benim Güneş’e ışık veren. Benim Ay’ı doğurtan. Benim yıldızları icat eden. Benim denizlerde gemileri yaratıp seyrettiren. Benim kıyameti koparacak olan. Eğer ölürsem ölmemişimdir, eğer öldürülürsem öldürülmemişimdir. Benim an be an, saat be saat, gece ve gündüz olacakları bilen, kalplerden geçenlere âlim olan, insanoğlunun nefes alıp verişini ve her göz kırpışını bilen ve onların kalbinden neler geçtiğini yahut sinelerinde ne gizlediklerini bilen. Benim müminlerin namazı. Benim zekâtları, hacları ve cihatları. Benim Allah’ın buyurduğu o şiddetli ses. Benim birinci ve sonuncu neşrin sahibi. Allah’ın yarattığı ilk nur benim nurumdur, benim ve Muhammed Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in nuru bir ve tekdir. Benim yıldızların sahibi. Benim devletleri zail eden(bitiren). Benim yeryüzündeki zelzele ve depremlerin sahibi. Benim ölümün ve belaların sahibi. Benim fasl-ul hitabın sahibi (hak ve batılı ayıran söz). Benim güçlü sütunları ve temelleri olan içindekiler ve kendisinin benzerinin yaratılmadığı İrem’in sahibi. Benim İrem’e nazil olan ve oradaki şeyleri onlara infak edip bağışlayan. Benim zulüm ve sitem eden önceki cebbarları ve firavunları kılıcım Zulfikarla helak eden. Benim Nuh’u yaptığı gemiye bindiren ve gemisini taşıyan. Benim İbrahim’i Nemrut’un ateşinden kurtaran ve benim onun munisi. Benim sıddık olan Yusuf’un munisi ve onu kuyudan çıkartan. Benim Musa ve Hızır’ın sahibi ve muallimi. Benim Var oluş ve melekûtun kaynağı. Benim rahimlerdekini vücuda getirip şekil veren. Benim anadan doğma köre, pisi hastasına, pislik hastasına şifa veren. Mahlûkatın nefis ve kalplerinde olana âlimim, ben evlerinizde yediklerinizden ve sakladıklarınızdan haber veririm. Ben Allah’ın misal verdiği Be’uze’yim. Ben o kimseyim ki, Allah-u Teala zulmette beni gaim etmiştir. Benim Ezille âleminde Allah’ın gaim ettiği ve mahlûktan itaat etme sözü aldığı kişi. Ama ben zahir olunca onlar inkâr ettiler ve Allah’ın emrine karşı geldiler. Sonra Allah-u Teala şöyle buyurdu: ‘’Tanıdıkları onlara gelince inkâr ettiler onu’’ İnek 89. Benim kemiklere eti giydirip, Allah’ın kudretiyle onları inşa edip vücuda getiren. Benim Allah’ın Arşını öz evlatlarım olan ebrarlarla birlikte hamleden. Benim ilmin taşıyıcısı. Benim Kuran’ın teviline ve geçmiş kitaplara âlim olan. Benim ilimde rasih olan. Benim göklerde ve yerlerde Allah’ın veçhi. Benim Cibt ve Tagut’un sahibi ve o ikisini yakacak olan. Allah-u Teala’nın hakkında şöyle buyurduğu: ‘’ayetlerimizi yalanlayanlar ve ayetlerimize karşı kibirlenenler asla o kapıdan içeri giremeyeceklerdir’’ dediği kapı benim. Benim Cebrail ve Mikail’in hizmet ettiği kişi. Güneş benim için iki kez geri dönmüştür. Allah-u Teala Cebrail ve Mikail’i sadece bana itaat etsinler diye görevlendirdi. Benim Cebrail ve Mikail’i cennet olan suya doğru taşıyan. Melekler benim ferşime gelip giderler ve orda kemale ererler. Ve beni dünya iklimlerindeki bütün kullar tanırlar. Ben Allah’ın isimlerinden biriyim ve o yüce ve azim olan ismi azamdır. Ben Tur’un sahibiyim. Benim Mestur Kitap, Beyt-ul Mamur, Hers ve Nesil. Benim Allah’ın itaatini ruhu olan ve nefes çeken her kalbe farz kıldığı. Benim evvel ve ahirdekileri neşredecek olan. Eşkıyaları kılıcım Zülfikar’la katledip ateşimle yakanım. Allah beni dininin koruyucusu karar kıldı. Benim zalimlerden intikam alan. Bütün ümmetlerin itaatime davet edildiklerini görüyorum ve her kes bana karşı kâfir olup bu küfründe ısrar ettiyse mesh edilip insanlıktan çıkartılmıştır. Ben nifak ehlini Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem’in Kevser havuzundan uzaklaştıranım. Ben Allah’ın kullarına açtığı kapıyım, her kim ondan girerse âmânda (kurtuluşta) olacaktır. Cennet ve cehennemin anahtarları bendedir. Ben Allah’ın o nuruyum ki, kâfirler onu söndürüp yok etmek ve onun hüccetini (delilini) kırmak için çok çalıştılar ancak Allah velayet nurunu tamamlayacaktır. Allah-u Teala Resulü Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’e Kevser’i ve bana da Hayat nehri’ni eta (bağışlamıştır) etmiştir. Ben yeryüzünde Allah’ın Resulü Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’le birlikteydim. Allah beni istediklerine tanıttı ve istediklerini benim marifetimden uzak kılıp menetti. Hiçbir hareket eden ruhun ve nefes çeken birinin bulunmadığı bir zamanda yeşil gölgede gaim olan bendim. Benim susan ilim ve konuşan ilim de Muhammed Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’dir. Benim önceki asırların sahibi. Benim Musa’yı denizden geçiren ve Firavun’u orada boğan. Benim Zille gününün (recat) azabı. Benim bütün kuşların ve hayvanların dilini bilen. Benim Allah’ın ayetleri hüccetleri ve emini. Benim dirilten ve öldüren. Benim yaratan ve rızk veren. Benim Semi, Halim ve Basir olan. Benim yedi göğü ve yedi yeri göz açıp kapayıncaya kadar geçen. Benim evvel ve ikinci. Benim Resulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in hakkında: ‘’bu ümmetin Zulkarneyn’i sensin’’ dediği Zulkarneyn. Benim Allah-u Teala’nın Salih Nebi için çıkarttığı devenin sahibi. Benim nagura üfleyen ve bugün kâfirlere kolay olmayan zor bir gündür. Benim ismi azam ve o isim şudur: Benim beşikteyken İsa’nın diliyle konuşan. Benim Sıddık olan Yusuf. Allah-u Teala Davut’un tövbesini benim şefaatimle kabul etti. Benim Kuran-ı Kerim’de buyrulan ‘’O’nun benzerinin benzeri gibi bir şey yok.’’ Şura 42. Benim en büyük azap. Ahiri zamanda İsa benim arkamda namaz kılacak. Benim istediği şekle giren. Benim birinci ahiret. Benim başlatan ve benim geriye döndüren. Benim nübüvvet kandillerinden bir kandil. Benim zeytune dallarından bir dal. Benim kulların amellerini gören. Yerlerde ve göklerde hiçbir şey benden saklı kalamaz. Benim hidayet anahtarı. Benim Mustafa Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in nurunun bulunduğu mişkat. Benim marifetime sahip olmayan hiçbir amel edicinin işinde fayda yoktur. Benim yerlerin ve göklerin hazinedarı. Benim adaletle gaim olan. Benim zamanın bütün olaylarını ve değişimlerini bilen. Benim karıncaların sayılarını bilen, onları tartan ve onların hafifliklerini bilen de benim. Benim dağların miktarını ve ağırlıklarını bilen. Yağmur tanelerinin sayısını bilen de benim. Benim Allah-u Teala’nın Firavun lanetisine gösterdiği ve onun isyan ettiği büyük ayetler. Benim iki kez öldürülüp dirilen. Benim istediği şekilde zuhur den. Benim kâfirlerin yüzüne toprağı atıp onları helak eden. Benim bütün yaratıkları sayan çok olsa dahi. Nebilerin kitaplarından bin kitap benim yanımdadır. Bin tane ümmet benim vilayetimi inkâr ettiğinden dolayı mesh olup insanlıktan çıktı. Benim geçmiş zamanlarda zikredilen ve ahiri zamanda ortaya çıkacak olan. Benim önceki zalim ve cebbar Firavun’ları kıran ve yok eden. Ve sonunda onları çıkartıp azap edecek olanda benim. Benim Cibt ve Tagut’a azap verip onları yakacak olan. Benim Yaus’a ve Yavug’a şiddetli azap veren. Benim yetmiş dille konuşan. Benim her şeye yetmiş fetva veren. Benim Kuran’ın tevilini bilen. Ümmetin muhtaç olduğu şeyleri bilen de benim. Benim kıyamet gününe kadar gecede ve gündüzde birbiri ardına olan olayları ve şeyleri bilen. Allah-u Teala’nın ismi azamından yetmiş iki isim benim yanımdadır. Benim yerin doğusunda ve batısında ki mahlûkların amellerini gören ve onlardan hiçbir şey bana gizli kalmaz. Benim Kâbe, benim Beyt-ul Haram. Benim Beyt-ul Atik nasıl ki Allah-u Teala buyuruyor: ‘’O beytin Rabbine ibadet ederler’’ Benim Allah-u Teala’nın bir göz açıp kapamasından daha hızlı bir şekilde yerin doğusuna ve batısına malik ettiği kişi. Benim Muhammed un Mustafa Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Benim Aliyyun Murtaza. Resulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu: Ali Aleyhisselam bendendir bende Ali Aleyhisselam’dan ım. Benim Ruh-ul Kuds’la medh edilen. Benim ismin ve cismin işaret edemediği mana. Benim eşyaları istediği şekilde vücuda getiren. Benim onların girdikleri Hitte kapısı. Benim Ulûhiyet, Halk ve Emr dışında Allah’ın bin sıfatıyla sıfatlanan. Allah-u Teala Kuran’da şöyle buyuruyor: ‘’Halk ve Emr O’nun içindir’’ ‘’Teberekallahu Rab bil âlemin la havle ve la kuvvete illa billâh el Aliyyil Azim’’

Kaynak: Meşarik-ul Envar