EMİNULLAH ZİYARETİ

Hz Ali aleyhisselam'ın Ziyaretnamesi'nin Latince Okunuşu

Es selamu aleyke ya eminellahi (aleyhisselam) fiy erzihi ve huccetehu ela ibadih.Es selamu aleyke ya emirel muminine (aleyhisselam) Eşhedu enneke cahedte fi illahi heggi cihadih ve e' milte bi kitabih vettebe'te sunene nebiyyihi sallallahu aleyhi ve alih hetta da'kellahu ila civarih fegabezeke ileyhi bi ihtiyarih ve elzeme e'daekel huccete me'e maleke minel huccecil baliğeti ela cemi-i helgih.Allahumme fec'al nefsiy mutmeinneten bi gaderik raziyeten bi gazaik mulee'ten bi zikrike ve duaik muhibbeten li safveti evliyaik mehbubeten fiy erzike ve semaik sabireten ela nuzuli belaike şakireten li ve fevazili ne'maike şakireten li sevabihi alaike muştageten ila ferheti ligaike mutezevvideten ittegva li yevmi cezaik mustenneten bi suneni evliyaike mufarigeten li ehlagi e'daike meşğuleten a'niddunya bi hemdike ve sanaike.Allahumme inne gulubel muhbitine ileyke valihe ve subulerreğibine ileyke şari'e e'lemel gasidine ileyke vazihe ve efidetel arifine minke fazi'e ve esvated daine ileyke saide ve ebvabel icabeti lehum mufettehe ve de'vete men nacake mustecabe ve tevbete men enabe ileyke megbule ve e'brete men beka min hevfike merhume veli ğasate li menis teğase bike mevcude veli anette limenis teanebike mebzule ve i'datike li ibadike munceze ve zelele menistegaleke mugale ve e'malel a miline ledeyke mehfuza ve erzegake ilel helaigi min ledunke nazile ve evaidel mezidi ileyhim vasile ve zunubel musteğfirine meğfure ve hevaice helgike i'ndeke megziyye ve cevaizes-sailiyne indeke muveffere ve evaidel mezidi mutevatire ve mevaidel mustet'imine mue'dde ve menahi lezzimai mutre'eAllahumme festecib dua-i vegbel sena-iy vecma'e beyniy ve beyne evliya-iy bi heggi Muhammedin (sallallahu aleyhi ve alih) ve aliyyin (aleyhisselam) ve Fatimete (selamullahi aleyha) vel Heseni (aleyhisselam) vel Huseyni (aleyhisselam) inneke veliyyu ne'maiy ve muntehi munayiy ve ğayetu recaiy fi mungelebiy ve mesvay ente ilahiy ve seyyediy ve mevlay iğfir li evliyaina ve kuffe enna e'daena veşğelhum e'n azane ve ezhir kelimetel hegge vec'al helulya ve edhiz kelimetel batil vec'al hessufla innake ela kulle şey'in gadir.