Esma-ül Hüsna
Images: esmaulhusna.gif
 • 1-ALLAH Her þeyin gerçek mabudu

 • 2-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatý rýzýklandýran

 • 3-RAHÝM Ahirette yalnýz dostlarýna rahmet edecek

 • 4-MELÝK Bütün mevcudatýn gerçek sahibi ve hükümdarý

 • 5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatý maddi ve manevi kirlerden arýndýran

 • 6-SELAM Her türlü tehlikeden kullarýný selamette kýlan

 • 7-MÜMÝN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarýna güven veren

 • 8-MÜHEYMÝN Bütün varlýklarý ilim ve kontrolu altýnda tutan

 • 9-AZÝZ Sonsuz izzet sahibi olan

 • 10-CEBBAR C.C. Ýstediðini zorla yaptýran

 • 11-MÜTEKEBBÝR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi

 • 12-HALÝK Her þeyi yoktan yaratan

 • 13-BARÝ Eþyayý ve herþeyin aza, cihazatýný birbirine uygun yaratan

 • 14-MUSAVVÝR Her varlýða münasip þekil giydiren

 • 15-GAFFAR C.C. Çok affeden

 • 16-KAHHAR Her þeye galip gelen ve bütün düþmanlarýný kahreden

 • 17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren

 • 18-REZZAK Bütün rýzka muhtaç olanlarý rýzýklandýran

 • 19-FETTAH Her þeyi hikmetle açan

 • 20-ALÝM C.C. Her þeyi hakkýyla bilen

 • 21-KABÝD Ýstediðinin maddi ve manevi rýzkýný daraltan

 • 22-BASÝT Ýstediðinin maddi ve manevi rýzkýný geniþleten

 • 23-RAFÝD Ýstediði kulunu þeref sahibi iken rezil rüsvay eden

 • 24-RAFÝ Dilediklerinin mertebesini yükselten

 • 25-MUÝZZ C.C. Ýstediðine izzet veren ve þereflendiren

 • 26-MÜZÝLL Ýstediðini zelil kýlan

 • 27-SEMÝ Gizli açýk her sesi iþiten

 • 28-BASÝR Her þeyi bütün incelikleriyle gören

 • 29-HAKEM Hükmeden hakký yerine getiren

 • 30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez

 • 31-LATÝF Lutfu keremi bol olan

 • 32-HABÝR Her þeyden haberdar olan

 • 33-HALÝM Yaratýklarýna son derece yumuþak muamele eden

 • 34-AZÝM Kendisine büyük ümitler beslenen

 • 35-GAFUR C.C. Kullarýnýn günahlarýný baðýþlayan

 • 36-ÞEKUR Rýzasý için yapýlan iþleri bol sevapla karþýlayan

 • 37-ALÝYY Her þeyiyle yüce olan

 • 38-KEBÝR Varlýðýnýn kemaline hudut yoktur

 • 39-HAFIZ Her þeyi muhafaza eden

 • 40-MUKÝT C.C. Her türlü mahlukata münasip rýzýk veren

 • 41-HASÝB Kullarýnýn bütün fiillerinin hesabýný gören

 • 42-CELÝL Yücelik ve ululuk sahibi

 • 43-KERÝM Ýyilik ve ikramý bol olan

 • 44-RAKÝB Bütün varlýklar üzerinde gözcü

 • 45-MUCÝB C.C. Kullarýnýn dualarýna cevap veren

 • 46-VASÝ Ýlim ve insaný her þeyi içine alan

 • 47-HAKÝM Her þeyi yerli yerinde yapan

 • 48-VEDÜD Ýtaatkar kullarýný çok seven

 • 49-MECÝD Azamet þeref ve hakimiyeti sonsuz

 • 50-BAÝS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten

 • 51-ÞEHÝD Kullarýnýn her yaptýðýný gören

 • 52-HAKK Varlýðý hiç deðiþmeden duran, daima sabit

 • 53-VEKÝL Kendine güvenen kullarýnýn iþini en iyi yoluna koyan

 • 54-KAVÝY Güç ve kuvveti sonsuz olan

 • 55-METÝN C.C. Hiçbirþey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen

 • 56-VELÝY Müminlerin dostu olan

 • 57-HAMÝD En çok övülen ve en çok övgüye layýk olan

 • 58-MUHSÝ Her þeyin sayýsýný bir bir bilen

 • 59-MÜBDÝ Mahlukatý örneksiz ve yoktan yaratan

 • 60-MÜÝD C.C. Mahlukatý öldükten sonra yeniden dirilten

 • 61-MUHYÝ Canlýlara hayat veren

 • 62-MÜMÝT Canlý bir mahlukun ölümünü yaratan

 • 63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan

 • 64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatý ayakta tutan

 • 65-VACÝD C.C. Ýstediðini bulan

 • 66-MACÝD Sonsuz þan ve yücelik sahibi

 • 67-VAHÝD Ýsimlerinde sýfatlarýnda ve fiillerinde ortaðý olmayan

 • 68-SAMED Her þey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç deðil

 • 69-KADÝR Sonsuz kudret sahibi olan

 • 70-MUKTEDÝR C.C. Her þeye gücü yeten

 • 71-MUKADDÝM Dilediðini öne geçiren

 • 72-MUAHHÝR Ýstediðini arkaya býrakan

 • 73-EVVEL Herþeyden önce olan

 • 74-AHÝR Herþeyden sonra olan

 • 75-ZAHÝR C.C. Varlýðý apaçýk görünen

 • 76-BATIN Herþeyin iç yüzünden haberdar olan

 • 77-VALÝ Mahlukatýn iþlerini yoluna koyan

 • 78-MÜTEALÝ Ali, büyük

 • 79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan

 • 80-TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden

 • 81-MÜNTEKÝN Suçlularý müstehak olduklarý cezaya çarptýran

 • 82-AFÜVY Kullarýný çok çok affeden

 • 83-RAUF Kullarýna çok þefkat edip esirgeyen

 • 84-MALÝKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediðine verir, dilediðinden alýr

 • 85-ZÜLCELALVELÝKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi

 • 86-MUKSÝT Bütün iþleri denk, birbirine uygun

 • 87-CAMÝ Ýstediðini istediði þekilde toplayan

 • 88-GANÝY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir þeye muhtaç olmayan

 • 89-MUÐNÝ Mahlukatýnýn ihtiyacýný giderip zengin kýlan

 • 90-MANÝ C.C. Ýstediði þeyin meydana gelmesine engel olan

 • 91-DARR Hikmeti gereði elem ve zarar verici þeyleri yaratan

 • 92-NAFÝ Faydalý þeyleri yaratan

 • 93-NUR Alemleri, istediði simalarý ve gönülleri

 • 94-HADÝ Kullarýna hidayet veren

 • 95-BEDÝ C.C. Eser ve insanýyla varlýðý apaçýk görünen

 • 96-BAKÝ Varlýðýnýn sonu olmayan

 • 97-VARÝS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi

 • 98-REÞÝD Bütün iþlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaþtýran

 • 99-SABUR C.C. Asileri hemen cezalandýrmayýp çok sabreden
  C.C.(Celle Celalühü)