aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | USUL-U DİN | 4. İMAMET

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08-05-2018, 02:40
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.539
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart 12 İmamlar Hakkında Hadisler

Bismillahirrahmanirrahim

Soru: Ehlisünnet kaynaklarında Peygamberimizin (s.a.a) "Benden sonra oniki imam gelecektir" hadisi bulunduğu, hatta teker teker isimlerin dahi zikredildiği hadisler bulunduğu söyleniyor; bu hadisleri buraya koyabilir misiniz nakleden alim ve ravilerle birlikte?

Cevap: Muhterem kardeşim, aşağıda istediğiniz hadislerden örnekler vermeden önce bir hususun üzerinde durup biraz açmakta fayda vardır. Resulullah’tan (s.a.a) sonra imam, halife, emir (değişik tabirlerle geçmiştir hadislerde) sayısının 12 olacağının bizzat Allah Resulü tarafından haber verildiği şüphe götürmez bir gerçektir ve en muteber Sünni ve Şia kaynaklarında nakledilmiştir ve tevatür derecesine ulaşmıştır. Bunlardan sadece bazılarını aşağıya kaydedip sonunda müracaat etmek isteyenlere diğer kaynakları da zikredeceğiz:

a) Müslim Sahih'inde (c.6, Kitab-ül İmare, Bab-u En-Nas-ü Tebaün Li Kureyş, s.3) ve Ahmed ibn-i Hanbel Müsnedi'nde (c.5,s.86, 89, 90, 98) Cabir İbn-i Semure'den Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir:

1- "On iki halife var olduğu sürece İslam aziz olacaktır."

Ravi (Cabir) diyor ki: "Daha sonra bir şey buyurdu, fakat ben anlayamadım. Babam'dan Resulullah'ın (s.a.a) ne buyurduğunu sorduğumda dedi ki:

"Onların (halifelerin) hepsi de Kureyş'tendir." buyurdu.

2- Başka bir rivayette Cabir ibn-i Semure'den şöyle dediği nakledilmiştir: "Babamla birlikte Resulullah'ın (s.a.a) huzuruna vardık; buyurdular ki:

"Bu din, on iki imam var oldukça aziz ve ayakta duracaktır."

Daha sonra bir şey buyurdular, ama halk işitmeme mani oldu. Babamdan ne buyurduğunu sorduğumda dedi ki: "Hepsi Kureyşten'dir" buyurdular.

3- Yine aynı ravinin şöyle dediği nakledilmiştir.

Resulullah'tan şöyle buyurduğunu duydum:

"Kıyamet kopana dek veya hepsi Kureyş'ten olan on iki halife gelip geçinceye kadar İslam dini ayakta duracaktır."

b) Buhari Sahih'inde (c.9, Bab-ul İstihlaf, s.81) ve Ahmed ibn-i Hanbel de Müsned'inde (c.5, s.90-92-108) Cabir ibn-i Semure'den şöyle nakletmektedirler:

Resulullah (s.a.a) buyurdular ki: "(Benden sonra) Oniki emir (halife, imam) olacaktır."

Daha sonra bir şey buyurdular ki, ben duyamadım. Babam dedi ki: "Hepsi Kureyş'tendir." diye buyurdular.

c) Buhari Tarih-i Kebir'de (c.1, s.446) ve Ahmed ibn-i Hanbel Müsned'inde (c.5, s.92) ve yine Ebu Avane Müsned'inde (c.4, s.396) Resulullah'tan (s.a.a):

"Benden sonra on iki halife olacaktır" diye buyurduğunu naklederler.

ç) Tirmizi Sahih'inde (c.9, s.66), Ahmed ibn-i Hanbel Müsned'inde (c.5, s.108) Resulullah'tan (s.a.a) şöyle buyurduğunu naklederler:

"Benden sonra on iki emir olacaktır."

d) Ahmed ibn-i Hanbel'in Müsned'inde (c.1, s.398 ve Müntehabü Kenz-il Ummal'da (c.5, s.212) şöyle nakledilmiştir.

İbn-i Mes'ud'dan "Bu ümmetin kaç halifesi olacaktır?" diye soruldu. İbn-i Mes'ud dedi ki: Aynı meseleyi biz Resulullah'tan (s.a.a) sorduk. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular:

"İsrail oğullarının güvenilir gözetleyicileri (reisleri) sayısınca on iki tane olacaktır."

e) Müntehab-ül Eser'de (s.24) isna Aşeriyye kitaplarından olan Kifayet-ül Eser'den naklen Abdullah ibn-i Mes'ud'dan şöyle dediği nakledilir: Resulullah buyurdular ki:

"Benden sonra imamlar on iki tanedir; hepsi de Kureyş'tendir."

On iki Halife Hadislerinin Zikrolunduğu Kitaplar:

Daha önce de dediğimiz gibi on iki halife (imam) hakkındaki hadisler tevatür haddine ulaşmıştır. Dolayısıyla bu hadisler bütün önemli ve muteber hadis kitaplarında ve hatta diğer kitaplarda nakledilmiştir. Bu kitaplardan bazılarının isimleri ve hadislerin geçtiği yerler şöyledir:

Ehl-i Sünnet Kitaplarından Bazıları:

1- Sahih-i Müslim, c.6, "En-Nas-ü Tebaün li Kureyş babında, İmare bölümünde.

2- Sahih-i Buhari, c.4, s.165, Ahkâm bölümünde.

3- Sahih-i Tirmizi, "Mâ Câe Fi-l Hulefa-i Min Ebvab-il Fiten" babında.

4- Sünen-i Ebi Davud, c.3, s.106 El-Mehdi bölümünde.

5- Müsned-i Tayalisi, 767 ve 1278. hadis.

6- Müsned-i Ahmed, c.5, s.86, 90, 92, 101, 106, 108.

7- Kenz-ül Ummal, c.13, s.26, 28.

8- Hilyet-ü Ebi Nuaym, c.4, s.333.

9- Feth-ül Bari, c.16, s.338.

10- Müstedrek-üs Sahihayn, c.3, s.617.

11- Tarih-ul Hulefa, Suyuti, s.10.

12- Es-Savaik-ul Muhrika, s.18-28.

Ve benzeri diğer kitaplar.

Şia Kitaplarından Bazıları

1- Besair-üd Derecat, Muhammed b. Hasan-ı Saffar.

2-Usul-ül Kâfi, Muhammed b. Yakub-i Kuleyni.

3- El-Mecalis, Şeyh Seduk.

4- El-İhticac, Tabersi.

5- Kitab-u Süleym b. Kays.

6- El-İrşad, Şeyh Müfid.

7- Et-Tehzib, Şeyh Tusi

8- El-Gaybet, Şeyh Tusi

9- Takrib-ul Maarif, Şeyh Ebu Salah Hilli.

10- Bihar-ül Envar, c.51-52 ve 53, Allame-i Meclisi.

11- El-İkbal, Ali b. Musa b. Tavus El-Hasani.

12- Kamil-üz Ziyarat, Cafer b. Muhammed b. Kuleveyh.

Şimdi bu hadislere Ehli Sünnet âlimlerinin getirdiği yorumlara kısaca değineceğiz ve görülecektir ki hiç birisinde netlik yoktur ve sadece verilen delilsiz ihtimallerdir. Bazısı ise gerçekten anlamsız ve hatta gülünçtür. Bu hadislerin bir tek 12 Ehlibeyt İmamlarına tam anlamıyla uyduğu gün gibi ortadadır. Önce bu görüşlere bir göz atalım. Ardından istenilen hadisleri verelim:

1- On iki halife, dört halife (Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali)'den ibarettir.

Böyle bir ihtimalin doğru olmadığını gösteren en açık delil halifelerin sayısının hadislerde geçen sayı ile uyuşmamasıdır.

2- On iki halife, Emevi halifeleridirler.

Bu ihtimal de birinci ihtimal gibi batıl bir ihtimaldir. Çünkü:

Evvela: Ümeyyeogulları'nın halifelerinin sayısı on ikiden çoktur.

İkinci olarak: Ümeyyeogulları'nın hilafete geçişleri Hicri 40 yıllarına rastlamaktadır; oysa on iki halifenin hilafeti hadislerden anlaşıldığına göre Resulullah'ın (s.a.a) vefatından hemen sonra başlamaktadır.

Üçüncü olarak: Emevi halifelerinin hem hepsi İslam'ın izzet ve bekasına sebep olmamakla beraber hilafetleri boyunca birçok ihanetleri de olmuştur.

3- On iki halife Abbasi halifeleridir.

Bu görüş de batıldır. İkinci ihtimalde olan bütün cevap ve itirazlar burada da geçerlidir.

4- On iki halifeyi, dört halife ile Emevi ve Abbasi halifelerinin bazıları oluşturmaktadır.

Bu ihtimalin bir delili olmamakla birlikte on iki halife için beyan ettiğimiz dördüncü özellik de burada söz konusu değildir. Çünkü hadislerden, on iki halifenin birbiri ardınca ve aralıksız olacağı anlaşılmaktadır. Oysa dördüncü ihtimale göre Emevi ve Abbasi halifelerinden hangisini seçsek halifeler arasında zaman yönünden boşluk meydana gelecektir.

5- On iki halife Ehl-i Beyt'ten olan on iki imamdır ve şunlardan ibarettir:

Hz. Ali b. Ebi Talib (a.s)

Hz. Hasan b. Ali (a.s)

Hz. Hüseyin b. Ali (a.s)

Hz. Ali b. Hüseyin (Zeyn-el Abidin) (a.s)

Hz. Muhammed b. Ali (Bâkır) (a.s)

Hz. Cafer b. Muhammed (Sâdık) (a.s)

Hz. Musa b. Cafer (Kâzım) (a.s)

Hz. Ali b. Musa (Rıza) (a.s)

Hz. Muhammed b. Ali (Taki) (a.s)

Hz. Ali b. Muhammed (Naki) (a.s)

Hz. Hasan b. Ali (Askeri) (a.s)

Hz. Muhammed b. Hasan (Mehdi) (a.s)

Bu sonuncusu Allah-u Teala'nın izniyle kıyam edip yeryüzünü adaletle dolduruncaya kadar yaşayacaktır. Şia'ya göre Resulullah'ın (s.a.a) haber vermiş olduğu on iki halife bunlardan başkası değildir. Çünkü bu halifelerin hepsi Kureyş'tendir ve hilafetleri Resulullan'ın (s.a.a) vefatından hemen sonra başlamaktadır. Zira Şia'ya göre Resulullah'ın (s.a.a) hilafeti, sadece zahirde halka hükmetmekten ibaret değildir, aksine ileride de değineceğimiz gibi hilafet, zahiri hükümetin dışında imameti de kapsayan yüksek bir makamdır. Eğer halk gerçek halifenin zahiri hilafetini kabul etmeseler bile o yine aynı şekilde hilafet ve imamet makamında baki olup diğer vazifeleriyle amel eder. Bu halifelerin, biri diğerinden sonra aralarında bir zaman boşluğu olmaksızın, dinin izzet ve iftiharı olduklarına tarih şahittir. Bu on iki imam, halife ve emirin Ehlibeyt İmaları olduğunu destekleyen bir çok delil zikredilebilir. Sekaleyn hadis, Gemi Hadisi, Gadir-i Hum hadisi vs… Ancak bizden istenen tam anlamıyla bunlar olmadığı için isteyenleri ilgili kaynaklara müracaat etmeye davet edip asıl konuya gelmek istiyoruz.

Tabi Ehlibeyt İmamlarının isimleriyle zikredilen hadisler Şii kaynaklarda mütevatir bir şekilde nakledilmiştir. Ancak bizim prensibimiz karşı tarafın kabul ettiği kaynaklardan delil göstermek olduğu için onlardan vazgeçiyoruz. Elbette bu vereceğimiz hadisler Ehlisünnet’in 1. derece kaynakları değil. 2. derece kaynaklarıdır. Bizce bu, bu hadislere bizim açımızdan bir halel getirmez. Çünkü müşterek hadisler olduğu için, illa da 1. derece olmasına gerek yoktur. Bu hadisler bizce, tek yanlı olup da sadece bir tarafın muteber bir kaynağında nakledilen hadislere bile tercihlidir.

Kaldı ki Ehli Sünnette yüzlerce, kabul gören hadis vardır ki Kütüb-i Sitte’nin hiç birisinde nakledilmemiştir. Hatta dillere destan olan, yediden yetmişe her kesin bildiği bir çok hadis de buna dahildir. Örneğin “Kur’an ve Sünnetim” diye nakledilen Sekaleyn hadisi, “Ashabım gökteki yıldızlar gididir…” hadisi vs… ki Kütüb-i Sitte’nin hiç birisinde nakledilmemişlerdir.

Her halükarda bizim için bu hadisler hüccettir; çünkü müşterek hadislerdendir. Başkaları bunları nasıl algılar, karşılar, bu onları ilgilendirir. Şimdi inşallah bahsettiğimiz ve bizden istenen hadislerden bazı örnekleri vererek yazıyı noktalayacağız. Rabbim hepimize doğruları olduğu gibi gösterip onlara ittiba etme cesaret ve samimiyetini inayet etsin. Amin!

1- Yenabi-ül Mevedde, s.440'da ve Allame Şeyh Muhammed ibn-i Ali El-Hanefi'nin "İthaf-u Ehl-il İslam" adlı kitabında İbn-i Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir:

"Na'sel adında bir Yahudi Resulullah'ın (s.a.a) huzuruna gelerek:

"Ya Muhammed, senden sonra yerinde oturacak vasilerin kimlerdir?" diye sordu. Resulullah (s.a.a): "Benim vasim Ali b. Ebi Talib'dir ve ondan sonra onun iki evladı Hasan ve Hüseyn'dir. Sonra da Hüseyn'in dokuz evladıdır." buyurdu. Yahudi’nin: "Ey Muhammed, onların isimlerini bana söyle" demesi üzerine Resulullah (s.a.a) şöyle devam etti: "Hüseyn'den sonra oğlu Ali, Ali'den sonra oğlu Muhammed, Muhammed'den sonra oğlu Cafer, Cafer'den sonra oğlu Musa, Musa'dan sonra oğlu Ali, Ali'den sonra oğlu Muhammed, Muhammed'den sonra oğlu Ali, Ali'den sonra oğlu Hasan, Hasan'dan sonra da Allah'ın hücceti Muhammed Mehdi'dir. Onlar toplam on iki kişidirler… Evlatlarımın on ikincisi gaybete çekilecek ve gözlere görünmeyecektir. Ümmetim için bir zaman gelecektir ki, İslam ve Kur'ân'dan sadece bir isim kalacaktır. Bu zamanda Allah onun (Mehdi'nin) kıyam etmesine izin verecek ve İslam'ı onun eliyle izhar edecek ve İslam'a yeniden hayat bağışlayacaktır."

2- Yine aynı kitapta ve diğer bir çok kaynakta Cabir bin Abdullah’tan şöyle naklediyor: "Allah'a, Resulü'ne ve emir sahiplerine itaat etmenin vacip olduğunu bildiren âyet indiği gün Peygamber'e sordum: "Allah ve Resulü'nü tanıyoruz. Ama emir sahiplerinin kimler olduğunu bilmiyoruz. Onlar kimlerdir?"

Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurdular: Onlar benim halifelerimdir. Onların ilki Ali bin Ebi Talib, sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Ali bin Hüseyin, sonra da Tevrat'ta Bakır diye anılan Muhammed bin Ali'dir. Ey Cabir! Sen onu göreceksin. Gördüğünde benim selamımı ona iletirsin. Ondan sonra Cafer bin Muhammed Es-Sadık, sonra Musa bin Cafer, sonra Ali bin Musa, sonra Muhammed bin Ali, sonra Ali bin Muhammed, sonra Hasan bin Ali ve en sonuncusu Allah'ın yeryüzündeki hücceti ve kulları arasındaki saklantısı olan ve benim isim ve künyemi taşıyan Hasan bin Ali'nin oğludur.
"

(Bu hadis Şia kaynaklarının yanısıra Ehl-i Sünnet'in şu kaynaklarında da nakledilmiştir: Yenâbi-ül Meveddet (Kunduzî el-Hanefî), S.114-117-494, Şevâhid-üt Tenzil Tefsiri (Hâkim el-Heskânî el-Hanefî), C.1, S.148, Tefsir-i Kebir -Fahr-i Râzî-, C.3, S.357, Ferâd-üs Simtayn (Hamavî), C.1, S.314)

3- Cüveyni Feraid-üs Simtayn, c.2, s.152'de uzun bir hadiste Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakledilir:

"Benden sonraki imamlar şunlardır: Hidayetçi Ali, hidayete ermiş Hasan, adaletli (zulme karşı koyan) Hüseyin, dinin himayetçisi Ali ibn-i Hüseyin, çok bağışta bulunan Muhammed ibn-i Ali, halka yararlı Cafer ibn-i Muhammed, emin Musa ibn-i Cafer, güvenilir Ali ibn-i Musa, kılavuz Muhammed ibn-i Ali, çaba sarfeden Ali ibn-i Muhammed, derin ilim sahibi Hasan ibn-i Ali ve arkasında Meryem oğlu İsa'nın (a.s) namaz kılacağı Mehdi."

4- Yine Cuveynî Abdullah b. Abbas'tan şöyle rivayet eder:

Hz. Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: "Ben peygamberlerin en üstünüyüm, Ali de vasilerin en üstünü. Benden sonraki vasilerim on iki kişidir ki bunların ilki Ali b. Ebu Talib ve sonuncusu Mehdi'dir."

5- Yine Cuveynî, İbn-i Abbas'tan rivayetle, Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu yazar:

“Benim vasilerim ve Allah'ın benden sonra insanlar üzerindeki hüccetleri on iki kişidir; bunların ilki kardeşim, sonuncusu evlâdımdır.”

Ya Resulullah, sizin kardeşiniz buyurduğunuz o zat kimdir?" diye sorulduğunda, "Ali b. Ebi Talib" buyurdular. "Evladınız kim?" diye sorulduğunda da "Mehdi" buyurdular, "Zulüm ve haksızlığa boğulmuş olan yeryüzünü adalet ve hakla dolduracaktır o! Beni hak peygamber olarak gönderen Rabbime yemin ederim ki dünyanın sonuna bir gün kalacak olsa evlâdım Mehdi kıyam edinceye kadar Allah Tealâ o günü uzatır. İşte o zaman, İsa gökten inecek ve Mehdi'nin arkasında namaz kılacaktır! Dünya baştan başa ilâhî nurla ışıyıp parlayacak ve Mehdi'nin iktidarı, kainatın doğusundan batısına değin -tamamına- egemen olacaktır.
”Not: Zehebî, kendi hadis şeyhlerinin biyografisini anlatırken Cuveynî ile ilgili olarak Tezkiretu'l-Huffâz, s.1505'ta şöyle yazar: Sufiye şeyhi, en mükemmel hadis imamı, İslâm'ın iftiharı, Sadreddin İbrahim b. Muhammed b. Hameveyh el-Cuveynî eş-Şafiî, rivayetleri aktarmada çok özenli ve dikkatlidir. Moğol hanı Kazan Han, onun vasıtasıyla İslâm'ı kabul etmiştir.

6- Şeyh Abdullah b. Muhammed b. Amir-i Sebravi Şafii "El-İthaf Bi Hubb-il Eşraf" adlı kitabında (s. 68, Mısır baskısı) şöyle diyor:

"İmam Hasan'ın oğlu İmam Muhammed el-Hüccet, H. 255 yılının Şaban ayının 15'inde Samerra'da dünyaya geldi… Ve böylece bu Haşimi silsilesinin nuru parladı… Onlar yüksek makamlara sahip olan on iki imamdırlar ve şöyle sıralanmaktadırlar: Muhammed el-Hüccet b. Hasan el-Halis b. Ali el-Hadi b. Muhammed b. Cavad b. Ali er-Rıza b. Musa el-Kazım b. Cafer es-Sadık b. Muhammed el-Bâkır b. Ali Zeyn-ül Abidin b. Hüseyin b. Ali ve kardeşi Hasan b. Ali. Bunlar Allah'ın galip aslanı Ali b. Ebi Talib'in oğullarıdır.” (Raziyallahu anhum ecmain.)"

Not: Yukarıdaki cevapta Ehlisünnet alimlerinin oniki imam-halife-emir hadisine getirdikleri yorumu sözü uzatmamak için özetle vermeyi yeterli görmüştük. Ama daha sonra yanlış anlaşılabilir endişesiyle ve nerden çıktı bunlar, böyle bir şey yoktur şeklindeki muhtemel itirazlara maruz kalmamak için bu görüşlerden bazılarını tafsilatlı ve belgeli bir şekilde vermeyi uygun bulduk:
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 08-05-2018, 02:51
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.539
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

1- Bu Hadisin İbn-i Arabî Maliki Tarafından Yorumlanış Şekli:

İbn-i Arabî, Sünen-i Tirmizî'ye yazdığı şerhte şöyle diyor:

Hz. Resulullah'tan (s.a.a) sonra gelecek olan 12 ulu'l-emr ve imam, bizce şunlar olsa gerektir: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Muaviye, Yezid, Yezid oğlu Muaviye, Mervan, Mervan oğlu Abdulmelik, Velid, Süleyman, Ömer b. Abdülaziz, Abdulmelik oğlu Yezid, Mervan oğlu Muhamme-d'in oğlu Mervan, Seffah...

İbn-i Arabî bu şekilde sırasıyla bütün zahiri halifelerin adını sayıp gitmekte ve kendi zamanına kadarki 27 Abbasî halifesini de bu rakama eklemeyi ihmal etmemekte, sonra da şöyle yazmaktadır:

Bu isimler arasında ard arda hilâfetin başına geçenleri ayırırsak, 12. kişi Süleyman b. Abdulmelik olur ve böylece on iki sayısı tamamlanır. Ama eğer gerçek anlamda Hz. Re-sulullah'ın (s.a.a) halifeleri ve bu isimler arasında hakiki i-mamların kim olduğuna bakarsak, ancak beş kişiyi buluruz: İlk dört halife ve Ömer b. Abdülaziz!

İbn-i Arabî, yukarıdaki ifadelerle sözünü tamamladıktan sonra açıkça şu cümleyi eklemektedir: "İşin doğrusu, ben bu hadisin anlamını çıkaramadım!!"[1][1]

2- Kadı İyaz Nasıl Yorumlamış?:

Ehl-i Sünnet’in tanınmış alimlerinden Kadı İyaz, Hz. Peygamber'in (s.a.a) halifelerinin sayısının 12'den fazla olduğunu iddia ederek şöyle der:

Bu teoriye karşı çıkılamaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.a) "Halifelerim 12'dir." demiş; ama "12'den daha fazla olmayacak." da dememiştir! Bu 12 kişinin halifelik makamına geçmiş olduklarından hiç şüphe yoktur; ama bu durum, sayılarının daha fazla olamayacağı anlamına da gelmez!!”[2][2]

3- Tanınmış ulemadan bir diğeri, yani İmam Suyûtî ise şöyle der:

Hz. Resulullah'ın (s.a.a) bu hadisinde kastedilen şey; ard arda gelmemiş olsalar da, İslâm'ın bâki kaldığı sürece, yani kıyamete kadarki zaman sürecinde, hakkın ihkakı için kıyam edecek olan gerçek halifelerdir.

Suyûtî ise şöyle devam eder:

“Peygamber'in (s.a.a) sözünü ettiği 12 halifenin dördü, ilk dört halifedir; onlardan sonra Resulullah'ın (s.a.a) halifeleri sırasıyla şunlardır: Hasan, Muaviye, Abdullah b. Zübeyir, Ömer b. Abdülaziz; buraya kadar 8 kişi olmuş olur. Abbasî halifeleri arasında Emevîlerin Ömer b. Abdülaziz'i gibi olan Abbâsî halifesi Mehdi'yi de sayar, adil ve dürüst bir insan olan Abbasî halifesi Tahir'i de buna eklersek on kişi olurlar, böylece 2 kişi kalmış olur; onların da zuhur etmesini beklemek gerekiyor. Bunlardan biri, şüphesiz Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Ehlibeyt'inin Mehdi'sidir.”[3][3]

4- İbn-i Hacer Askalani de, Fethu'l-Bâri adlı tanınmış eserinde şöyle yazar:

“Bu 12 imamdan dördü, ilk dört halifedir ki onlar ortaya çıkmıştır zaten; geriye kalan sekizi de -herhalde- kıyamete kadar zuhur eder!”[4][4]

5- Ehlisünnet'in bir diğer tanınmış âlimi İbn-i Cevzî biraz daha açıklama yoluna giderek şöyle der:

“Bu hadiste geçen "...sonra da kargaşa ve anarşi hüküm sürecek." buyruğundan maksat, Deccal'in hurucu ve benzeri gibi kıyametin yaklaştığına delâlet eden ahir zaman fitne ve alametleridir.”[5][5]

6- Ve yine şöyle denilmiştir:

“Bu hadisten maksat, İslâm'ın iktidarda bulunduğu en görkemli ve en güçlü çağlarında, başta bulunacak olan 12 halifedir ki onların zamanında İslâm güç ve iktidarın doruğunda olacak ve herkes onların halifeliğini onaylayacaktır.”[6][6]

7- Beyhakî'nin Bu Hadis Hakkında Görüşü:

Ehl-i Sünnet’in tanınmış ulemasından Beyhakî'nin bu hadisle ilgili görüşü şöyledir:

“Söz konusu hadiste kullanılan sıfata binaen, bu sayıda halife, Abdulmelik Mervan'ın torunu Velid b. Yezid'e kadar işbaşına geçmiş olanlardır. Çünkü Velid'den sonra ortalık karışmış ve Abbasîler Devleti kuruluncaya kadar her tarafta anarşi hüküm sürmüştür. Ancak, söz konusu halifelerin özellikleri nazara alınmaksızın bu kargaşa döneminden sonra başa geçen halifeler de göz önünde bulundurulursa sayıları, hadiste geçen 12 sayısından daha fazla olacaktır.”[7][7]

8- Bir diğer görüş de şöyledir:

“Söz konusu halifelerin kimler olduğu hususunda ittifakla kabul görenler şunlardır: İlk üç halife, yani Ebu Bekir, Ömer ve Osman, sonra da Sıffin Savaşı'ndaki "Hakemiyet Ha-disesi" vuku buluncaya kadar Ali'dir. Çünkü bu olayda Mua-viye halifelik iddiasında bulunmuştur. Hz. Hasan, Muaviye ile barıştıktan sonra Muaviye'nin ve ondan sonra da Yezi-d'in halife olduğu hususunda icma olmuştur. Çünkü Hüseyin (a.s.) halifeliğe geçmeden öldürülmüştür. Yezid öldükten sonra ise, halifelik konusunda ihtilâf başlamış ve Zübe-yir oğlu Abdullah'ın öldürülüşünden sonra halk Mervan oğ-lu Abdulmelik'in halifeliği konusunda icma etmiş, ondan sonra da dört oğlu Velid, Süleyman, Yezid ve Hişâm'ın -ki Ömer b. Abdülaziz'in başa geçmesi Süleyman'la Yezid ikti-darı arasındaki kısa bir döneme rastlar- halife olması konusunda icmaya varılmıştır. Bunların on ikincisi Velid b. Yezid b. Abdulmelik'tir ki o da Hişâm'dan sonra halife olmuş, dört yıl iktidarı elinde bulundurmuş, hilâfeti hususunda icma edilmiştir!!!”[8][8]

Dolayısıyla bu on iki kişinin hilâfeti sahihtir; çünkü Müslümanlar bu konuda icma etmiş, Resulullah (s.a.a) da Müslümanlara onların hilâfete geçip İslâm dinini halka aktaracaklarını müjdelemiştir! Evet, İbn-i Hacer bu görüşe katılmakta ve "Söz konusu hadisi açıklayan en doğru yorum budur." demektedir!

9- İbn-i Kesir'in Görüşü:

Bu hadisin yorumu konusunda Beyhakî'nin öne sürmüş olduğu ve Hz. Resulullah'ın (s.a.a) ard arda gelen halifeleri olarak buyrulan zevatın fâsık Velid b. Yezid b. Abdulmelik'e kadar sırasıyla halifelik tahtına oturan halifeler olduğu yolunda bu görüşü destekleyen bazı âlimlerin görüşü, gerçekte son derece yanlış, tarihî ve akidevî gerçeklerle hiç de bağdaşmayan tutarsızlıklarla doludur. Dahası, onun 12. hak halife olarak gösterdiği Velid b. Yezid'in ahlâkî ve akidevî fesatları ve dinî düşüncesindeki fâsıklık ve bozulmalar, daha önce değindiğimiz bütün kaynak kitaplarda yazılıdır. Kaldı ki Velid b. Yezid b. Abdulmelik'e kadar ard arda hilâfete geçen halifelerin sayısı 12'den fazladır. Çünkü: Evvelâ "hulefa-i ra-şidin", yani Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin hilâfette bulundukları bir gerçek, böylece 4 halife oluyor. Sonra da Hasan (a.s.) halife oldu, çünkü Hz. Ali kendisinden sonra halife olarak ona biat edilmesi vasiyetinde bulunmuştu, bu nedenle de Irak halkı Hz. Hasa-n'a (a.s.) biat etti... Nihayet onunla Muaviye barıştı ve Muaviye halife oldu; Muaviye'den sonra oğlu Yezid, ondan sonra da Yezid'in oğlu Muaviye, ardından sırasıyla Mervan b. Hakem, onun oğlu Ab-dulmelik b. Mervan, Velid b. Abdulmelik, Süleyman b. Abdulmelik, Ömer b. Abdülaziz, Yezid b. Abdulmelik, Abdulmelik'in oğlu Hişâm halife oldu ki buraya kadar 15 kişi olmaktadır; daha sonra Velid b. Yezid b. Abdulmelik ve eğer Abdulmelik'ten önce iktidarda bulunmuş olan Zübeyir oğlu Abdullah'ı da sayacak olursak bu rakam 16 olacaktır!

Bu halifelerin ard arda 12'ye kadar sayılması hâlinde ise sıra Ömer b. Abdülaziz'e gelmeden 12 rakamı tamamlanmakta ve o zaman da neticede meselâ Muaviye oğlu Yezid pekalâ "Peygamber'in hak halifeleri"nden sayılabiliyorken, bütün hadis imamlarının saygı ve övgüyle andığı ve çoğu yerde "hulefa-i raşidine" denk sayılan halkın, adaletinde icmâ ettiği, hilâfeti dönemi en adaletli dönem bilinen ve hatta bu özelliği Rafizîler tarafından da itiraf edilen Ömer b. Abdülaziz bu grubun dışında bırakılarak Hz. Peygamber'in (s.a.a) hadis-i şerifinde buyurmuş olduğu halifeler grubunun içine dahil edilememektedir!

Ne var ki Beyhakî "biz sadece hakkında ümmetin icma etmiş olduğu halifeleri tanıyoruz." diyecek olsa bile yukarıdaki ifadeleriyle yine çelişecek ve bu durumda Hz. Ali'yle oğlu Hasan'ın bu halifeler listesinden çıkarılması gerekecektir; çünkü Şam halkının tamamı bu iki halifeyi halife olarak tanımış ve onlara biatte bulunmuş değildi.

Beyhakî daha sonra şöyle diyor: “Bazı âlimler Muaviye'yle onun oğlu Yezid'i ve Yezid'in oğlu Muaviye'yi de bu gruba katmakta, ama Mervan b. Hakem'le Zübeyir oğlu Abdullah'ı bu gruba katmayarak "ümmetin tamamı onlara biat etmiş değildi, muhalifleri de vardı." demektedirler. Bu durumda sadece şu halifelerin Hz. Resulullah'ın (s.a.a) hak halifeleri olduğunu söylemek gerekir: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Muaviye, Yezid, Abdulmelik b. Mervan, Velid b. Süleyman, Ömer b. Abdülaziz, Yezid ve Hişâm! Buraya kadar on kişi oluyor; bunlardan sonra, fâsık ve ahlâksız bir adam olan Velid b. Yezid b. Abdulmelik gelmektedir ki Ebu Talib oğlu Ali'yle, onun oğlu Hasan'ın bu gruba dahil olmaması gerekir [çünkü aksi durumda on iki sayısını geçiyor] ki bu da Ehlisünnet ve Şia ulemasının görüşüne aykırıdır.”[9][9]

10- İbn-i Cevzî'nin Görüşü:

İbn-i Cevzî, Keşfu'l-Müşkil adlı eserinde bu müşkülün halli için iki yol öne sürmekte ve şöyle demektedir:

a) “Hz. Resulullah'ın (s.a.a) maksadı kendisinden ve ashabından sonrasıdır. Çünkü onun ashabı da tıpkı kendisi gibidir. Binaenaleyh Peygamber (s.a.a) aslında ashabından sonra iş başına gelecek olan halifelerden bahsetmiş olmaktadır! Öte yandan, o bilhassa Emevî halifelerini kastediyor olsa gerektir; çünkü "onlar var oldukça dine zeval gelmeyecek..." buyurmaktadır ki bununla da hükümet ve devletin, onların iktidarı boyunca güçlü bir şekilde süreceğini, onlardan sonra ortalığın karışarak günden güne durumun daha vahim bir hal alacağını buyurmak istemektedir. Bu esasa göre söz konusu halifelerin Emevî soyundan gelen ilki, Muaviye'nin oğlu Yezid ve sonuncusu da Mervan-ı Hımâr olsa gerektir ki toplam 13 kişi olmaktadırlar.

Osman, Muaviye ve Zübeyir'in oğlu Abdullah, sahabeden sayıldıkları için bu sıralamada yer alamamışlardır! Mervan b. Hakem de, bir yandan sahabeliği tartışılır olduğu, bir yandan da halifeliğinde bütün halkın icma ettiği Zübeyir oğlu Abdullah'ı zorla ve cebren saf dışı bırakmak suretiyle halifelik tahtına oturmuş olduğu için bu gruba dahil edilemeyecektir. Bilhassa iktidarın Emevîlerden Abbasîlere geçmesiyle birlikte kargaşa ve anarşi başlamış, derken Abbasîler daha sonra duruma hâkim olmuş, ama bu sefer de her alanda köklü değişiklikler olmuştur.”[10][10]

İbn-i Hacer, İbn-i Cevzî'nin bu mantık mukayeselerinin tamamen geçersiz ve batıl olduğunu söylemekte ve tanınmış eseri Fethu'l-Bâri de bu tür istidlalde bulunmayı reddetmektedir.

b) İbn-i Cevzî'nin 2. görüşü, Ebu'l-Hasan Münadi'nin el-Mehdi adlı kitabına dair izlenimleridir. Şöyle diyor İbn-i Cevzî:

“Bu 12 kişinin, Mehdi'nin zuhurundan sonra, ahir zaman-da zuhur edip iktidarı ele geçirmeleri de pekalâ muhtemeldir. Çünkü ben, Danyal'ın kitabında Mehdi'nin ölümünden sonra Sıbt-ı Ekber'in torunlarından beş kişi, onlardan sonra da Sıbt-ı Asgar'ın torunlarından beş kişinin iktidara geçeceğini ve halife olacağını okudum. Sıbt-ı Asgar'ın (İmam Hüseyin'in) oğullarının sonuncusu, kendisinden sonra halifeliği Sıbt-ı Ekber'in (İmam Hasan'ın) evlâtlarından olan birine bırakacak, ondan sonra da onun oğlu halife olacak ve böylece sayıları toplam 12 kişiyi bulacaktır ki bunların hepsi Mehdi'dirler"!!!

Evet, yukarıdaki düşüncelerin sahibi, bir başka yerde de şöyle diyecektir:

“Mehdi'den sonra 12 kişinin iktidar dönemi başlayacaktır. Bunların altısı İmam Hasan'ın, beşi İmam Hüseyin'in evlâtlarından olacak, on ikincinin ise bunlarla hiçbir akrabalığı bulunmayacaktır. İşte bu on ikinci halifenin ölümünden son-ra kâinat yok olacaktır!

İbn-i Hacer es-Savâik adlı eserinde bu görüşü şiddetle eleştirmekte ve şöyle yazmaktadır:

Bu, tamamen hayalî ve asılsız bir rivayettir, bu rivayete istinat edilemez!”[11][11]

11- Diğerlerinin Görüşü:

Bir grup demiştir ki, bu hadis-i şerifte Hz. Resulullah (s.a.a) e-fendimiz büyük bir ihtimalle kendilerinden sonra vuku bulacak şaşırtıcı olaylarla fitneleri haber vermektedir. Ondan sonra insanlar gruplaşacak ve her grup belli bir adamın emri ve komutası altında toplanacaktır. Yani aynı anda 12 kişi bu ümmete imamlıkta ve emirlikte bulunacaktır! Eğer Hz. Resulullah (s.a.a) efendimizin maksadı bundan başka bir şey olmuş olsaydı şöyle buyurmaları gerekirdi: "Benden sonra 12 kişi gelecek, iktidara geçecek ve şöyle şöyle yönetimde bulunacaklardır." O, böyle buyurmadığına göre, şöyle demek istemektedir: "Bu 12 kişi birlikte ve aynı zamanda yönetimin başına geçeceklerdir!!"[12][12]

Ve yine demişlerdir ki: "Böyle bir durum hicretin 5. yüzyılında vuku bulmuştur. Sadece Endülüs'te aynı zamanda 6 kişi çeşitli yerlerde yönetimin başına geçmiş ve her biri de kendisinin halife olduğunu söylemiştir."

Oysa ki, yukarıda bahsi geçen zevatın halifelik iddiasında bulunduğu sırada Mısır'da bir yönetici ve Bağdat'ta da Abbasî halifesi vardı; kezâ yine o günlerde İslâm topraklarının çeşitli noktalarında yine halifelik iddiasında bulunan daha birçok Alevî, hatta Haricî de vardı!”[13][13]

İbn-i Hacer -bu görüşü de çürütmekte ve- şöyle demektedir:

"Bu, hadis bilimi denilen şeyden; Buharî'deki rivayetlerin özetini çıkarmaktan başka şey bilmeyen birinin öne sürebileceği ham bir görüştür!"

Daha sonra İbn-i Hacer şöyle eklemektedir: "İslâm beldelerinde aynı zamanda birkaç halifenin bulunması demek, İslâm ümmetinin parça parça olması demektir ki, Hz. Resulullah'ın (s.a.a) bu hadisini böyle yorumlamak kesinlikle doğru değildir."

* * *

Soru: Rivayetlerde benden sonra 12 halife yada emir gelecektir diyor
"(Benden sonra) Oniki emir (halife, imam) olacaktır."Daha sonra bir şey buyurdular ki, ben duyamadım. Babam dedi ki: "Hepsi Kureyş'tendir." diye buyurdular.
12 imam RESULULLAH (S.A.V) efendimizden sonra gelmiyor, arada 30 sene var;
yada “benden sonra” cümlesinde geçen “sonra” ile bildirilen zamanın ölçüsü nedir? Hemen sonra olarak ta yorumlanabilir, çok sonra olarak ta, ama hemen sonra olarak yorumlanması akla daha uygun değil mi?

Cevap:"Benden sonra" cümlesinden maksat kesin bir şekilde Resulullah'tan hemen sonradır. Zira böyle olmadığı takdirde arada geçen zaman zarfındaki kimseleri de 12 imamdan saymalıyız. Oysaki bunun böyle olmadığı açıktır. On iki İmamın 30 yıl sora başladığını ise zahiri hilafete atfen söylemişsiniz herhalde. Yoksa Hz. Ali ta baştan Resulullah'ın halifesi ve mu’minlerin imamıdır. İster zahirde de insanlar onları imam olarak kabul etsinler veya etmesinler; tıpkı Peygamberlerde olduğu gibi. Eğer sizin dediğiniz anlamda tutarsak, Hz. Ali'nin beş yıllık hilafetinin dışında hiç bir Ehlibeyt imamı zahiri hilafete ulaşmamışlardır. Ama onlar yine de imamlardı...

Soru: Şimdi aktardığınız Ehl-i Sünnet hadislerinin nerdeyse tamamında “benden sonra 12 emir yada halife yada imam gelecektir” deniliyor. Şia’nın masumiyet inancına göre Resulullah’a (sav) hatasız, günahsız ve gaybı bilendir; gaybı bilen Peygamber (sav) “benden sonra” lafıyla eğer ALİ'den (as) başlayan ve Mehdi (as) ile biten 12 imamı kastetmişse, bu sözünde hata yapmıştır; çünkü dediği gibi olmamıştır. Yada hata yapmamışsa, Şia’nın bu konuda öngörüsü hadisin muhtevasına terstir.

Cevap: Yukarıda cevabınızı verdim. Siz olaya sadece zahiri ve siyasi yönetim açısından bakıyorsunuz. Ama biz diyoruz ki Onlar Allah'ın tayin ettiği imamlardı ve bu görevlerini her zaman ifa etmişlerdir. İster zahirde de insanlar onların imametini kabul etsinler veya etmesinler. Yani siyasi bakımdan onları iş başına getirip kendilerine halife yapsınlar veya yapmasınlar. Nasıl ki Peygamberler Allah'ın insanlara tayin ettiği rehberler ve önderlerdirler. İster insanlar bunu kabul edip amelen onları kendilerine yönetici olarak da seçip kabul etsinler veya etmesinler. Onlar insanlar kabul etsin veya etmesin, Allah'ın insanlar için seçtiği İlahi önderlerdir. İmamlar da öyle... Dolayısıyla ne Peygamber hata yapmıştır ne de Şia hadisin muhtevasına aykırı bir şey söylemiştir. Hadisin muhtevasına aykırı davranan birileri varsa, bu Resulullah'ın bu kadar açık hadisine rağmen on iki imamı değil, başkalarını siyasi ve ilmi merci olarak izlemişlerdir. Ve öndört asırdır hala 12 imam hadislerine mantıklı bir yorum getirememişlerdir. Bunun çarpıcı örneklerini önceden sorduğunuz sorunun cevabında verdiğim için tekrara gerek görmüyorum.

Soru: Siteye yeni üye oldum ve geçmiş yazılarınızı inceledim yazdıklarınızdan Allah razı olsun. Lakin Son verdiğiniz cevaba göre Bu durumda Ebu Bekir veya Ömer'in İmamlarımızın hakkını alma gibi bir durumu olmuyor. Çünkü İmamlarımız İmametlerini yerine getirmiş oluyorlar yanılıyor muyum?

Cevap: Maksadım şudur: Bir kimseyi eğer Allah-u Teala Peygamber veya İmam tayin etmişse, birilerinin onların nübüvvet veya imametlerini kabul etmemesi, onları peygamber veya imam olmaktan çıkarmaz. Onlara manevi bir zararları da dokunamaz. Zararı ancak kendilerine dokunur. İnanan ehil insanlar, zaten onların manevi ve ilmi önderliklerinden istifade etmektedirler. Elbette onların zahiri anlamda da insanların önderliğini üstlenmelerine engel olanlar tabiki gaasıp sayılırlar... Yazdıklarımı dikkatle okursanız, bu gibi sorulara gerek kalmaz diye düşünüyorum.

Kaynaklar:
[1]- İbn Arabî'nin Sünen-i Tirmizî Şerhi, c.9, s.68, 69.

[2]- Sahih-i Müslim'e Nevevî Şerhi, c.12, s.201, 202 ve Fethu'l-Bârî, c.16, s. 339'daki söz onundur ve s.341'de de bunu tekrarlamaktadır.

[3]- İbn Hacer'in es-Savaiku'l-Muhrika'sı, s.19; Suyutî'nin Tarihu'l-Hulefa'-sı, s.12. Bu yorumun doğru kabul edilmesi, Ehlisünnet ve Hilâfet Ekolü yanlılarının biri Mehdi olan iki imamın zuhurunu bekledikleri manasına gelir. Şia ise sadece bir imamın zuhurunu beklemektedir!

[4]- Fethu'l-Bârî, c.16, s.341; Suyutî'nin Tarihu'l-Hulefa'sı, s.12.

[5]- Fethu'l-Bârî, c.16, s.341; Tarihu'l-Hulefâ, Suyutî, s.12.

[6]- Nevevî, Sahih-i Müslim'e yazdığı şerhin c.12, s.202-203'ünde buna değinmekte ve aynı mevzuu İbn Hacer de Fethu'l-Bârî'de, c.16, s.338 ve 341'de ve Suyutî de Tarihu'l-Hulefâ'sında, s.10'da yazmışlardır.

[7]- Tarih-i İbn Kesir, c.6, s.249'da Beyhâkî'den rivayetle.

[8]- Tarihu'l-Hulefa, Suyutî, s.11; es-Savaiku'l-Muhrika, İbn Hacer, s.19; Fethu'l-Bârî, c.16, s.341

[9]- Tarih-i İbn Kesir, c.6, s.249, 250.

[10]- Fethu'l-Bârî, c.16, s.340, Keşfu'l-Müşkül kitabında İbn Cevzî'den naklen

[11]- Fethu'l-Bârî, c.16, s.341; es-Savaiku'l-Muhrika, İbn Hacer, s.19.

[12]- Fethu'l-Bârî, c.16, s.338.

[13]- Nevevî Şerhi, c.12, s.202; Fethu'l-Bârî, c.16, s.339; biz Fetu'l-Barî'den naklettik.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 08-24-2018, 08:18
Es-Selam Es-Selam isimli Üye şuanda  online konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: May 2013
Mesajlar: 220
Es-Selam is an unknown quantity at this point
Standart

İmam Cafer Sadık aleyhimusselam buyurmuştur ki: "İmanın kamil ve sabit olması (kökleşmesi sarsmaması) için her namazdan sonra şu duayı oku: "Razı oldum Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Peygamber olarak Muhammed'e (Allah'ın selamı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun); imam olarak Ali'ye, imamlar,efendiler ve önderler olarak Hasan'a, Hüseyin'e, Ali'ye, Muhammed'e, Cafer'e, Musa'ya, Ali'ye, Muhammed'e, Ali'ye, Hasan'a ve onun salih oğlu Mehdi'ye -Allah'ın selamı onların üzerine olsun-. Onların velayetini kabul ediyorum,onların düşmanlarından teberi ediyorum."
Kaynak:
Bihar-ul Envar, cilt.44, sayfa .86,Tehzib-ul Ahkam, cilt.1, sayfa.165.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 10-06-2018, 09:54
aliyenveliyullah aşkı aliyenveliyullah aşkı isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Jan 2013
Mesajlar: 789
aliyenveliyullah aşkı is an unknown quantity at this point
Standart

“Ebu Hâlid el Kâbulî diyor ki; İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a “Allah’a, resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin”(1)

ayetini sorduğumda buyurdu ki ; Ey Ebu Hâlid!Allah’a and olsun ki nur, Âl-i Muhammed’in kıyamete kadar sönmeyecek olan nurudur. Vallahi onlar Allah’ın nazil ettiği nurlardır. Vallahi onlar Allah’ın gökler ve yerdeki nurudur. Vallahi ey Ebâ Hâlid!

İmamın nuru müminlerin kalplerinde gündüz ışık saçan güneş ışığından daha parlaktır.Vallahi ey Ebu Halid!İmamlar müminlerin kalplerini nurlandırırlar.
Allah azze ve celle dilediğinden onların nurunu esirger ve onların kalpleri karanlık olur.Vallahi

ey Ebu Hâlid!Allah bir kulun kalbini temizlemedikçe, o bizi sevmez ve velayetimizi kabullenmez.O kul bize teslim olmadıkça ve bizim hizmetimizde olmadıkça Allah onun kalbini temizlemez. Eğer o bize hizmet ederse Allah da hesap gününde kıyametin büyük azabından onu korur.”

Demek ki yarışta iki şart var: 1- Teslimiyet “....Bize teslim olmadıkça...”
2- Hizmet makamında olmak “...Bizim hizmetimizde olmadıkça....” Teslimiyetten beşinci meyvede bahsedeceğiz, hizmet makamı ise Kur’an-ı Kerimde şöyle anlatılmaktadır: “Allah bir örnek getiriyor,bir adamın ortakları var,kötü ve birbirleri ile geçinemiyorlar.

Bir adam da var ki bir kişiye teslim olmuş ve yalnız onun hizmetinde.Bu iki adam hiç bir olur mu?Hamd Allahadır,aksine onların çoğu bilmezler.”(3)

Bu ayetin tefsiri hakkında Ebu Halid el Kâbuli diyor ki :İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a “Bir adam da var ki bir kişiye teslim olmuş ve yalnız onun hizmetinde...”ayetini sorduğumda buyurdu ki; Bir adama teslim olup ona hizmet edenler Ali ve onun şiileridirler.”(4)

---------------------------------(1) Mübarek “Teğabun” suresi 8.ayeti şerife. (2) Usul ü Kâfi c1 sf 194, 1.hadisi şerif. (3) Mübarek “Zümer” suresi 29.ayeti şerife. (4) El Burhan tefsiri c4 sf 75,5.hadisi şerif.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 10-12-2018, 01:49
Velayet Nuru Velayet Nuru isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 223
Velayet Nuru is an unknown quantity at this point
Standart

İmam Mehdi (as) Davetine İcabet Etmek Vaciptir
“Âhir zamanda Ehl-i Beytimden gelecek ve müminleri toplayacak olan kimseye yardım etmek, davetine uymak her mümine vaciptir ” (Ebû Dâvud, Sünen, Kitâbu’l-Mehdî, 12; Ali Nasıf, et-Tâc, V, 344).

Ehl-i Beyt (as) Sevenler Cennete Beraber Gireceklerdir
Sevaik’ul Muhrika, Mecme’uz Zevaid ve Kenuz’ul Hakaik kitaplarında, Hz. Resulullah (s.a.a)’den şöyle rivayet olunmuştur:

“Ey Ali! İlk cennete girecek olan dört kişi; ben, sen, Hasan, Hüseyin’dir. Evlatlarımız bizim peşimizce ve hanımlarımız ise evlatlarımızın peşinden gelecektir. Sevenlerimiz da sağımız ve solumuzda olacaktır.”

Ehl-i Beyt (as) Düşmanlığı Yahudi Olarak Dirilmeye Sebep Olur

“Ey İnsanlar! Kim, biz Ehl-i Beyt’i gazaplandırırsa, Allah kıyamet günü onu Yahudi olarak diriltir.”

Mizan-ul İtidal-i Zehebi, c.2 s.116
Mecme-uz Zevahid, c.9 s.172
İhkak-ul Hakaik-i Tusteri, s.468

On İki İmam
“Benden sonra İmamlar oniki kişidir. Ey Ali! Onların ilki sensin ve sonuncuları da Kaim’dir (İmam Mehdi), Allah onun eliyle doğu ve batıyı fethedecektir.”

Emali-yi Şeyh Saduk, s. 329

Ali Sizin İmamınızdır
Peygamber efendimiz (s.a.a) birgün ashabıyla oturmuştu. Müminlerin, kendisinden sonra kime itaat edeceklerini açıklayarak şöyle buyurdu:

“Bu kapıdan girecek olan kişi, Müminlerin emiri ve Müslümanların İmamıdır. Bu sırada kapıdan Hz. Ali (a.s) içeri girdi, Peygamber efendimiz (s.a.a) onu karşıladı ve onun mübarek yüzünden öptükten sonra şöyle buyurdu:

“Bu, benden sonra sizin İmamınızdır.”
Emali-yi Şeyh Saduk, s.484

Ali Vasi Ve Halifenizdir
Peygamber efendimiz (s.a.a), İmam Ali (a.s)’a şöyle buyurmuştur:
“Ey Ali! Sen benim kardeşimsin, bende senin kardeşinim. Ben, peygamberliğe sen de imamete seçildin. Kuran bana nazil oldu, (benden sonra) onun yorumcusu ise sensin.

Ya Ali! Sen bu ümmetin babası, benim vasim, halifem, varisim ve çocuklarımın (İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s)’ın) babasısın.”

Emali-yi Şeh Saduk, s.295
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 10-12-2018, 06:49
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.539
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

İmamet ve vasiyetin Allah'ın tayini ile olduğu ve onun bir İmamdan diğerine edâ olunan bir emanet olduğuna dair rivayetler:


1- …amr bin eş’as’dan:

İmam Cafer-i sadık aleyhisselam’ın evinde yirmi kişi oturmuştuk. o bize dönerek şöyle buyurdu:

“belki de siz imametin bizden birinin elinde olduğunda onu istediği birine bıraktığını zannediyorsunuz. Allah’a and olsun ki yüce Allah imamların adını Resulullah’a tek tek buyurmuştur ve sonunda imamet en son sahibine ulaşacaktır.”

2- …Ebu basir’den:

“Allah sizlere emrediyor ki emanetleri ehline verin ve halkın arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin. Allah ne iyi şeylerle size öğüt verir.”(1) ayeti hakkında İmam Cafer-i sadık aleyhi selam şöyle buyurdu:

“o emanet, vasiliktir. bizden olan imam bir sonrakine onu edâ eder.”

3- …muaz bin kesir ’den:

İmam Cafer sadık aleyhi selam şöyle buyurdu:

vasiyet, mühürlü bir mektup olarak gökten Resulullah’a (sallallahu aleyhi ve âlih) nazil oldu. ve Resulullah’a vasilik dışında hiçbir şey mühürlü mektup olarak nazil olmadı. Cebrail aleyhi selam dedi ki:

ey Muhammed! bu, senin ümmetin hakkında ehli-i Beyti’ne vasiyetindir. Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlih) buyurdu ki:

hangi ehl-i Beyti’m ey Cebrail deki ki:

Allah’ın ehl-i beytten seçtiği (ali) ve onun evlatları ki tıpkı İbrahim’in varis olduğu nübüvvet ilmine varis olacaklardır. o vasiyetin mühürleri vardı. ali aleyhi selam birinci mühürü açtı ve kendisine emir olunanı yaptı. İkinci mühürü hasan aleyhi selam açtı ve kendisine emir olunanı yaptı. sonra üçüncü mühürü Hüseyin aleyhi selam açtı ve onda şöyle yazdığını gördü: savaş, öldür, sonunda öldürüleceksin. kaviminle şehadet için çık. onlar eğer seninle olurlarsa şehit sayılırlar. o da yazılanları uyguladı. sonra onu ali bin Hüseyin’e verdi. sonra ali bin Hüseyin dördüncü mühürü açtı. ve onda şöyle yazıldığı gördü: İlim hicaba büründüğü için sus ve sessiz ol. sonra mühürü Muhammed bin Ali’ye verdi. o, beşinci mühürü açtığında onda şöyle yazdığını gördü: yüce Allah’ın kitabını tefsir et. babanı tasdik et ve ilmini oğluna miras bırak, ümmete iyi davran. korkulu ve güvenilir anlarda hakkı söyle. Allahtan başka kimseden korkma. o da bunu yaparak mührünü kendinden sonrakine teslim etti. muaz bin kesir der ki:

ona şöyle arz ettim: ve sen o musun? cevaben buyurdular: sen ne yapacaksın ki bunu ey muaz? git benim bu sözümü başkalarına naklet. evet o benim. sonra bana on iki adın hepsini sayıp sustu. dedim ki: sonra kim?
Şöyle buyurdu: artık yeter.”

4- …yunus bin yakûb’dan:

İmam Cafer-i sadık aleyhi selam şöyle buyurdu:

on iki mühürle mühürlenmiş bir sayfayı Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlih) ali aleyhisselam’a vererek şöyle buyurdu:

birinci mühürü açarak yazılanlara amel et ve onu Hasan’a (aleyhi selam) ver. o da ikincisini açacak içinde yazılana amel etsin ve sonra Hüseyin’e (aleyhi selam) teslim etsin. o da üçüncüsünü açarak yazılanlara amel etsin. sonra Hüseyin’in evlatlarına teker teker verilsin.

5- …zürâre’den: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’a yüce Allah’ın şu ayetini sordum: “doğrusu Allah sizlere emanetleri ehline edâ etmeği ve halkın arasında hükmederken adâletle hükmetmenizi emrediyor.” buyurdu ki:
Allah bizden olan imâma, imameti kendinden sonraki imama edâ etmesini emrediyor. ve (o) hakkını ona vermekten kaçınmaz. Allah’ın şu sözünü işitmiyor musun?

“halkın arasında hükmederken adâletle hükmetmenizi emrediyor. Allah ne iyi şeylerle size öğüt veriyor.” onlar hâkimlerdir. onun hakim ve halifelere hitap ettiğini görmüyor musun?

6- …Yakup bin Şuayb der ki: İmam Cafer-i sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu işittim: hayır, Allah’a and olsun ki Allah bu (imameti) kıyamete kadar başıboş bırakmaz.”

7- …Ebu Abdurrahman’dan: İmam Cafer-i sadık aleyhi selam şöyle buyurdu:

“doğrusu ismi yüce olan Allah her imama ahdini ve yapması gerekeni gökten indirmiştir. onun bir mühürü vardır. onu açar ve içinde yazılanlara amel eder.”

ey ehl-i beyt dostları! Şüphesiz bu hadisler ibadet eden bir kavim için ve müminler için bir tebliğ ve açıklamadır. yüce Allah birine hayır düşünürse onu on iki imam tasdikleyenlerden ve onlara teslim olanlardan karar kılar. Allah ona kerametler verir ve ona hayır ihsan eder. çünkü Allah halifeliği başkalarına değil sadece ehl-i beyt’e vermiştir. onlara itaati da Allah’a itaat bilerek şöyle buyurmaktadır:

“Allah’a itaat edin ve resulüne ve içinizden olan emir sahiplerine itaat edin.” ve buyuruyor ki: “her kim reslüle itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.”(2) böylece Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlih), Allah’ın itaati farz kıldığı evlatlarından olan imamları halka tanıtmış ve şöyle buyurmuştur:
“doğrusu ben içinizde iki ağır emanet bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve itretim, ehl-i beyt’im Allah’la sizin aranızda uzatılmış bir iptir. ona sarıldığınız sürece sapıtmazsınız.”

ve Allah, halkın onlara itaat etmesini isteyerek onlara karşı isyan etmemeleri hakkında uyarmış ve şöyle buyurmuştur:

“onun emrine karşı çıkanlar, kendilerine bir fitnenin bulaşmasından veya acı bir azâbın ulaşmasından korksunlar.”(3)

Resulullah’a (sallallahu aleyhi ve âlih) muhalefet edilerek onun ehl-i beyt hakkındaki emirlerine uyulmayıp onların hakkı gasp edilince ve mirasları engellenerek kıskançlık, zulüm ve düşmanlıkları yüzünden işbirliği yapılınca; Allah onlara ve onların yaptıklarına razı olanlara fitneyi ve acı azâbı gönderdi. onlara dinde fitneyi hızlandırdı ve onlar Allah’ın yolunu görmemezlikten gelerek dini hükümlerde ve dünyalarında tefrika ve ayrılığa düştüler, reyleri birbirinden ayrıldı. böylece onlara kıyamet günü için acı bir azap hazırladı.

Allah’ın yüce kitabında onların azâbı hakkında neler buyurduğunu görüyoruz: “Allah’a ettikleri vaadi tutmadıklarından ve yalan söylediklerinden dolayı kendisine kavuşacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı ilkâ etti.”(4) ve Allah bu yaptıklarının cezası olarak onlara nifakı verdi ve onları münafık diye adlandırdı. ve sonra kitabında buyurdu ki: “Şüphesiz münafıklar ateşin en alt katındadırlar.”(5)

eğer onlar verdikleri söze uymadıkları için cehennemin dibine gidiyor ve münafık sıfatını alıyorlarsa, peki acaba Allah’a ve resülüne, Kur’an ve ehl-i beyt hakkında verdikleri sözü tutmadıkları için ne gibi bir cezâ çekecekler? halbuki Allah; onlara itaati emretmiş, onlara sarılmayı ve onlarla birlikte olmayı emredip şöyle buyurmuştur:

“ey iman edenler! Allahtan korkun ve doğrularla birlikte olun!”(6) ve ehl-i beyt aleyhi selam; düşmana karşı cihâd, kendilerini Allah yolunda fedâ etme, peygambere yardım etme ve Allah’ın dinini aziz kılma yolunda yüce Allah’a verdikleri sözü tuttular. yüce Allah buyuruyor ki:

“müminlerde öyleleri vardır ki Allah’a verdikleri ahite sadakat gösterdiler. onlardan bazıları adağını ödedi, bazıları da beklemekte. ve onlar ahitlerini asla bozmazlar.”(7)

böylece Allah’a verdiği sözü tutan, ahtine uyan, nefsini Allah yoluna adayan ve onun yolunda cihâd eden, dinini yücelten ve onun resülüne yardım eden ile reslullah’a (sallallahu aleyhi ve âlih) muhalefet ve isyan eden, onun evlâtlarına zulmedenler birbirinden ayrılmıştır. verdiği sözü tutmadığı için bir adam münafık olup da cehennemin dibine gidiyorsa, bundan daha büyük suçu olanın durumu ne olacak acaba? bundan Allah’a sığınırız.

ey ehl-i beyt dostları! İşte yüce Allah’ın seçtiği imamlarımızdan birini dahi kabul etmeyerek onun imametine karşı çıkan ve onun yerine başkasını koyan ve hakkın başkasına ait olduğunu iddia edenin durumu budur. çünkü imamet ve vasilik Allah’ın ahtidir ve Allah’ın emri ile olur, halkın seçimiyle değil. İşte her kim Allah’ın seçtiğini seçmezse ve Allah’ın emrine karşı gelirse, Allah’ın vakfettiği zalim ve münafıkların cehennemdeki yerine gider. Allah’a karşı çıkmaktan, onun gazabına uğramaktan ve azabından Allah’a sığınırız. ve Allah’ın bizlere hediye ettiği yolda bizi sabit kılmasını dileriz. bizlerin hidayet ettiği kalplerimizi sapıttırmasın.

(1)- mübarek “nis┠suresi 58. ayet-i şerife.
(2)- mübarek “nis┠suresi 80. ayet-i şerife.
(3)- mübarek “nûr” suresi 63. ayet-i şerife.
(4)- mübarek “tevbe” suresi 77. ayet-i şerife.
(5)- mübarek “nis┠suresi 145. ayet-i şerife.
(6)- mübarek “tevbe” suresi 119. ayet-i şerife.
(7)- mübarek “ahzâb” suresi 23. ayet-i şerife.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 11-01-2018, 04:09
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 412
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart

İmam-ı Huseyn aleyhimusselam eshabına hitaben şöyle buyurdu:
“ Ey insanlar ! yüce Allah, kullarını ancak O’nu tanımaları için yarattı. Eğer O’nu tanırlarsa ona ibadet ederler. Eğer O’na ibadet ederlerse, başkasına ibadet etmekten gani olurlar.”

Eshabından bir kişi dedi ki:

“ Ey Rasulallah’ın oğlu ! Babam ve anam sana feda olsun, Allah’ın marifeti (Allah’ı tanımak) nedir ?”

İmam-ı Huseyn aleyhisselam ruhumuz feda olsun şöyle cevap buyurdu:

“ Her zamanda ona itaat etmeleri vacip olan imamlarını tanımalarıdır.”
Kaynaklar:
Şeyh el-Kuleyni “El-Kâfi” mana olarak eşit bir rivayet, c: 1 , s: 180
Şeyh Saduk “’İlel el-Şerai’ “ c: 1 , s: 9
Mecliysi “Bihar’ul-Envâr” c: 5, s: 312 / c: 23 , s: 83
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 11-18-2018, 06:58
یا علی مدد یا علی مدد isimli Üye şuanda  online konumundadır
Çalışkan Üye
 
Üyelik tarihi: Feb 2009
Mesajlar: 70
یا علی مدد is an unknown quantity at this point
Standart

Ebu Seleme diyor ki: İmam Caferi Sadık (aleyhisselam)'ın şöyle buyurduğunu duydum:

”Allah bize itaat etmenizi farz kıldı.

Halk bizi tanımakla görevlidir.

Bize karşı cahil olmaları onlara asla mazeret değildir.

Bizi tanıyan mümindir,bizi inkar eden kafirdir.

Bizi tanımayan ve inkar da etmeyen ise dalalettedir tâ ki hidayet olana kadar.

O hidayet ki Allah bize itaat edilmesini farz kılmıştır.

Eğer o şahıs o haliyle ölürse Allah ona dilediği şekilde muamele eder.”


Kaynak: Usul-u Kafi c.1 s.187 11.hadisi şerif.
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 11-27-2018, 04:09
aliyenveliyullah aşkı aliyenveliyullah aşkı isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Jan 2013
Mesajlar: 789
aliyenveliyullah aşkı is an unknown quantity at this point
Standart


وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ. عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السلام قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقال: ذاك نفسي قلت: فما تقول في الحسن و الحسين عليما السلام؟ قال: هما روحي و فاطمة أمهما ابنتي يسوؤني ما أساءها و يسرني ما سرها أشهد الله أني حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعوه بأسمائهم فإنها أحب الأسماء إلى الله عز و جل.
(Allah’ın isimleri vardır ve onlar en güzeldir ona onlarla dua edin. Onun isminde sapıtanları bırakın. Araf 180)
Muhammed Bakır aleyhisselam Cabir ibni Abdullah Ensariden şöyle duyduğunu rivayet etti: Dedim ki: Ya Resulullah! Ali ibni Ebu Talip aleyhisselam hakkında ne diyorsun? Dedi ki: O benim nefsimdir. Dedim ki: Hasan ve Huseyin aleyhimasselam hakkında ne diyorsun? Dedi ki: O ikisi benim ruhumdur ve Fatime o ikisinin annesi kızımdır. Ona kötülük eden bana kötülük eder, onu sevindiren beni sevindirir. Allahı şahit tutuyorum onlarla harp edenle harpteyim ve onlaraşa barışta olanla barıştayım. Ya Cabir! Allaha dua etmek istediğinde ve onunda sana icabet etmesini istersen onların isimleriyle dua et. Çünkü o isimler Allah Azze ve Celle’ye en sevgili isimlerdir.
Tefsir’ul Burhan c 3, s 250.
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 02-21-2019, 12:52
Bedir Aslanı Bedir Aslanı isimli Üye şuanda  online konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 117
Bedir Aslanı is an unknown quantity at this point
Standart İmamet

İmamet
“Bugün, size dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslamiyet’i beğendim.” [1]

İmam Ali (a.s): “İmamet ümmetin düzenidir.”[2]
İmam Bakır (a.s): “İslam beş esas üzere kuruludur: Namaz, zekat, oruç, hac ve velayet. Velayete davet edildiği kadar hiç bir şeye davet edilmemiştir.”[3]
İmam Sadık (a.s): “Eğer insanlar, Allah’tan olmayan zalim bir imamı idareci seçerlerse, Allah yaptıkları salih amellerin hiç birini kabul etmez.”[4]
İmam Kazım (a.s): “İmamet nurdur. Nitekim aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: “Allah’a Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin.” Sonra şöyle buyurdu: “Nur, imamdır.”[5]
İmam Rıza (a.s): “Peygamber’in (s.a.a) ömrünün son yılı olan veda haccında “Bugün sizlere dininizi kemale erdirdim” ayeti nazil oldu ve böylece imamet işi dinin kemalinden sayıldı.”[6]
İmam Rıza (a.s): “Şüphesiz imamet İslam’ın gelişen esası (kökü) ve yükselen dalıdır.”[7]
İmam Rıza (a.s): “Şüphesiz imamet dinin dizginleridir. Müslümanların düzeni, dünyanın salahı ve müminlerin izzetidir.”[8]
bak. Es-Sırat, 1117. Bölüm
Kaynaklar:
[1] Maide, 3

[2] Gurer’ul Hikem, 1095

[3] el-Kafi, 2/18/3

[4] Nur’us Sakaleyn, 4/104/130

[5] a.g.e, 5/341/16

[6] a.g.e, 1/589/33

[7] el-Kafi, 1/200/1

[8] a. g. e.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 07:49


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.