aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | HİLAFET | HİLAFET-VELAYET

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 05-28-2008, 02:09
ali-veliyullah ali-veliyullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 276
ali-veliyullah is on a distinguished road
Standart Bütün İnsanlar Hz. Ali as Velayetinden Sorumludur

İmam Ali'nin velayeti haricinde, kılınan namaz, tutulan oruç, yapılan cihadın tümü faydasızdır... Bunlarla ilgili birkaç hadis sunuyorum...

1. Ayet: “Gerçekten biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten çekindiler ve korkup titrediler. Onu, insan yüklendi. Doğrusu insan, pek zalim ve cahil oldu.”
(Ahzab 72. Ayet)

Ebi Abdillah (İmam es-Sadık) buyurdu ki: “Gerçekten biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten çekindiler ve korkup titrediler. Onu, insan yüklendi. Doğrusu insan, pek zalim ve cahil oldu.” O Emir’ül Müminin Ali’nin velayetidir.

(el-Küleyni “el-Kâfi” C.1, S.413 Dâr’ül Kütüb el-İslamiyye 1365 H. Tahran Bas./ el-Meclisi “Bihâr’ül Envâr” C.24, S.275; C.23, S.280; C.36, S.150; C.41, S.17 / MUHAMMED bin el-Hasan bin Furuh es- Saffâr “Besâir’üd Deracât” S.76 / es-Seyyid Şeref üd-Din el-Hüseyni “Tevil’ül Âyât ez-Zâhira” S.460)

2. Ayet: “Vakifûhüm innehüm mes’ûlûn”

Meali: “Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat Süresi 24. Ayet)

a) Resulullah (saa) bu ayet için şöyle buyurdu: “Onlar, Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir”

(el-Haskani’ nin “Şevahid’ et-Tenzil” c.2, s.106 / Yenabi ul Mevedde s.238, 296 / İbni Hacer’in “es-Sevaik’ul Muhrika” s.89)

b) “Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat Süresi 24. Ayet) bu ayet için Ebu İshak dedi ki: Onlar, Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir, Sırat köprüsünden ancak Ali bin Ebi Talib’in velayetini kabul edenler geçebilecek.

( el-Menakib-i Hüvarezmi s.195)

3. Ayet: “Sümme letüs’elünne yevmeizin anin naîm”

“Ant olsun ki nimetlerden sorulacaksınız” (Tekasür Süresi 8.Ayet)

Bu ayet için İmam Cafer es-Sadık şöyle buyurdu: Nimetler, Emirül Müminin Ali bin Ebi Talib’ in velayetidir.

(Süleyman el- Kunduzi’ nin “Yenabi ül Mevedde” s.111 / Hüseyin eş-Şâkiri “Ali Fil-Kitâb ves-Sünne” C.1, S.355 / İbn’il Halviyye “İrab Selasin Süre” s.172 Mısır Bas.)

4. Ayet: “Feezzene müezzinün beynehüm en lanetullâhi alaz zâlimîn”

Meali: “Ve aralarında bir müezzin (münadi), ALLAHın laneti yalancıların üzerine olsun diye bağırır.(Araf Süresi 44. Ayet)

el-Hakim el-Haskani senedinde Ebi Salih’ten, o da İbn-i Abbas’ tan, Hz.Ali (as) şöyle buyurdu: Benim ALLAH’ın kitabında insanların bilmediği isimlerim vardır. Onlardan biri şudur: “Ve aralarında bir müezzin (münadi), ALLAHın laneti yalancıların üzerine olsun diye bağırır.” Onlar velayetimde yalanlama yapanlar ve hakkımı hafife alanlardır.

(Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.101)

5. Ayet: “Ves’el men erselnâ min kablike min rüsülinâ...”

Meali: “Senden önceki peygamberlere sor...” (Zuhruf Süresi 45. Ayet) İbn-i Abdül Birr dedi ki: Resulullah (saa) isra gecesinde miraca çıktığında ALLAHu Teala onunla birlikte peygamberleri bir araya topladı ve şöyle buyurdu: “Ey MUHAMMED, ‘Senden önceki peygamberlere sor,’ ne üzere gönderildiniz?” Peygamber efendimiz sorunca dediler ki: Biz, Lâ ilâhe illallâh şehadeti, senin peygamberliğinin ikrarı ve Ali bin Ebi Talib’ in velayeti üzerine gönderildik.

(el-Künci "Kifayet' üt Talib" s.25 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.121 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.2, s.156 / el-Tabari' nin "Zehair' ul Ukba" s.69 / el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.6, s.156 / el-Heysemi' nin "Mecma' üz Zevaid" c.9, s.108 / Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.82)

6. Ayet: “Hünâlikel velâyetü lillâhil hak...” Meali: “Velayet hak olan ALLAH’a mahsustur.” (Kehf Süresi 44. Ayet)

Abdurrahman bin Kesir dedi ki: İmam Cafer-i Sadık (as)’a ALLAH’ın bu buyruğu: “Velayet hak olan ALLAH’a mahsustur.” hakkında sordum. Buyurdu ki: Emir’ül Müminin Hz. Ali (as)’nin velayetidir. Kendisi şöyle buyuruyordu: “ALLAH’ın benden daha büyük bir haberi ve daha büyük bir ayeti yoktur.”

(Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.495 / et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.14, s.376)

Ebi Hamzi es-Simali’den, İmam Ebi Cafer MUHAMMED (el-Bâkır) bin Ali, ALLAH'ın bu buyruğu: “Velayet hak olan ALLAH’a mahsustur” hakkında şöyle buyurdu: “O, Emir’ül Müminin Ali’nin velayetidir, ALLAHu Teala onun velayeti dışında hiçbir peygamber göndermemiştir.”

(el-Haskani “Şevahid’üt Tenzil” c.1, s.471 / et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.14, s.549)

7. Ayet: “Amme yetesâelûn. Anin nebeil azîm. Ellezî hüm fîhi muhtelifûn”

Meali: “Onlar birbirlerine neyi soruyorlar, o büyük haberi mi, onda ihtilafa düşmüşlerdir.” (Nebe Süresi 1,2 ve 3. Ayetler)

Sahr bin Harb, Resulullah (saa)’a: Senden sonra hilafet kimindir? Diye sordu. Resulullah (saa) şöyle cevap buyurdu: “İmamet, benden sonra Harun’un Musa’ya olan mertebesinde olan kişinindir.” Bunun üzerine
“Onlar birbirlerine neyi soruyorlar, o büyük haberi mi, onda ihtilafa düşmüşlerdir” ayeti indi. Daha sonra Resulullah (saa) şöyle buyurdu: “Yeryüzünün doğusundan batısına, denizinden karasına hiçbir ölü yoktur ki, Münker ve Nekir ona İmam Ali’nin velayetinden ve hilafetinden sormasın. Ölüye diyecekler ki: ‘Rabbin kim, peygamberin kim, imamın kim?” Ravi dedi ki: Müfessirler, Büyük Haber’in İmam Ali olduğunda ittifak etmişlerdir.

(Menakıb el-Kaşi s.213 / et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.14, s.376 / Ebu Bekir Mümin eş-Şirazi “Risalet’ül İtikadet”)

8. Ayet: “...Vemen yu’rid an zikri Rabbihi yeslükhü azâben sa’ade”

Meali: “...Her kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse O, onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.” (Cin 17. Ayet)

İbn-i Abbas ALLAH'ın bu buyruğu: “Her kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse” hakkında buyurdu ki: “Rabbinin zikri Ali bin Ebi Talib ve evlatlarının velayetidir.”

(el-Haskani “Şevahid’üt Tenzil” c.2, s.386, Hadis No: 1035 / et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.14, s.515)

9. Ayet: - “Festemsik billezi uhiye ileyke inneke ala sıratin müstakim” (Zuhruf 43. Ayet)

Meali: “Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.”

İmam Cafer’üs Sadık buyurdu ki: ALLAHu Teala peygamberine şöyle vahyetti: ‘Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.” Resulullah buyurdu ki: “Ey ilahım, doğru olan yol (Sıratul müstakim) nedir?” ALLAHu Teala buyurdu ki: “Ali bin Ebi Talib’in velayetidir, doğru olan yol Ali’dir.”

(el-Hüvarezmi “Dür’ül Menakıb” s.62 / Ebu Talib et-Teclil et-Tebrizi “Mucem el-Mehasin vel-Müsavi” s.165, H.1417 1. Bas. / et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.7, s.125)

10. Ayet: “Veinneke letedûvhüm ilâ sıratın müstakim”

Meali: “Sen onları Sıratt’ul Müstakim (Doğru olan yol)’e çağırıyorsun” (Müminun 73. Ayet)

İmam Cafer’üs Sadık buyurdu ki: “Sırat’ul Müstakim Ali bin Ebi Talib’in velayetidir”

(Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi’ül Mevedde” s.113 / et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.14, s.487)

11. Ayet: “Yâ eyyühellezine âmenüdhulü fissilmi kâffeten velâ tettebiu hutuvâtiş şeytâni, innehü leküm adüvvün mubin”

Meali: “Ey iman edenler, hepiniz topluca barışa girin ve şeytanın adımlarına uymayın, çünkü o size apaçık düşmandır.” (Bakara 208. Ayet)

a) İmam Ali bu ayet için buyuruyor ki: “Barış, biz Ehl-i Beyt’in velayetidir.”

(Menakıb-ı Meğazeli / es-Seyyid Haşim el-Bahrani “Gayet’ül Meram” c.4, s.340 / et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.14, s.382 / es-Seyyid Sâdık eş-Şirazi “Aliyyün Fil-Kurân” c.1, s.25 / es-Seyyid Ali el-Abtahi “el-İmam’ül Hüseyin Fi Ahadis’ül Ferikayn” s.331)

b) İmam MUHAMMED’ül Bâkır: ‘Ey iman edenler, hepiniz topluca barışa girin’ ayeti için buyuruyor ki: ‘Yani İmam Ali ve kendisinden sonraki vasilerin velayetine girin’

(Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi’ül Mevedde” s.250 / et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.14, s.382)

12. Ayet: “Veinnellezine lâ yü’minûne bil âhireti anis sırâti lenâkibûn”

Meali: “Fakat ahirete inanmayanlar, hep o yoldan sapmaktadırlar.” (Müminun 74. Ayet)
İmam Ali bu ayet için buyuruyor ki: “Yol (sırat), biz Ehl-i Beyt’in velayetidir.”

(eş-Şeyh Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli MUHAMMED” s.35 / et-Tüsteri el-Meraşi "Şerh-i İhkak’ul Hak" c.20, s.58)

13. Ayet: “Veinni leğaffârün limen tâbe ve âmene ve amile sâlihen sümmehtedâ”

Meali: “Ben; tevbe eden, iman edip yararlı işler yapan sonra da hidayete eren kimse için bağışlayıcıyım.” (Tâ Hâ 82. Ayet)

İmam Ali bu ayet hakkında buyurdu ki: “Hidayete erenden maksat bizim velayetimize hidayete eren demektir”

(Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi’ül Mevedde” s.110)
__________________
LAİLAHEİLLALLAH, MUHAMMEDEN RASULULLAH, ALİYYENVELİYULLAH
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 05-28-2008, 02:11
ali-veliyullah ali-veliyullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 276
ali-veliyullah is on a distinguished road
Standart

İmam Ali'nin velayeti hakkındaki bu ayetler kat kat katlanabilir.... Şimdi birkaç hadisi şerif sunuyorum...

1- Resulullah (saa), Ümmü Seleme’nin evinde iken kapı çalınır. Ümmü Seleme kapıyı açıp baktığında İmam Ali (as)'nin geldiğini gördü. Bunun üzerine Resulullah (saa) Ümmü Seleme’ye buyurdu ki: “Ali’nin huyu huyum, eti etim, kanı kanımdır. Kendisi ilmimin bulunduğu yerdir. Benden duy ve şahit ol ki, Ali benden sonra ahdi bozanlara, adaletten sapıp zulmedenlere ve dinden çıkanlara karşı savaşıp onları öldürendir. Benden duy ve şahit ol ki, ALLAH'a yemin olsun ki Ali sünnetimi diriltendir. Benden duy ve şahit ol ki, bir kul ALLAH'a bin yıl ibadet etse ve bin yıl daha rükün ve makam arasında (Mekke’de) bulunsa, sonra da ALLAH'ın huzuruna, Ali’yi buğz ettiği halde çıkarsa, ALLAH o kişiyi burnu üzere cehennemin içine dökecektir.”

Kaynak:
Menakıb-ı Hüvarezmi s.43-44
İbn-i Asakir "Tarih-i Dimaşk" C.3, S.165

2- Resulullah (saa) şöyle buyurdu : Ey Ali, ümmetim namaz kıla kıla yay gibi olsa, oruç tuta tuta kambur gibi olsa sonra seni buğz ederlerse ateşe dökülecekler.

Kaynak:
el-Künci' nin "Kifayet' üt Talib" s.179
el-Kureşi’ nin “Şems’ül Ahbar” s.33
el-Hamvini eş-Şafii' nin "Feraid es-Simtayn"

3- İmam Ali’den naklen Resulullah (saa) şöyle buyurdu : Ey Ali, bir kul ALLAHa karşı Nuh’un kavmi içinde kaldığı gibi ibadet etse, Uhud dağı kadar altını olup onu ALLAHın yolunda harcasa, ömrü uzun olup bin kere yayan hac etmeğe ömrü yetse ve sonra Safa ve Merve arasında mazlum olarak öldürülse ve bütün bunlara rağmen senin velayetin altında değilse o kişi hiçbir zaman ne cennete girecek, ne de cennetin kokusunu koklayacaktır.

Kaynaklar:
Menakıb-ı Hüvarezmi s.28
Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.252
Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.458
__________________
LAİLAHEİLLALLAH, MUHAMMEDEN RASULULLAH, ALİYYENVELİYULLAH
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 06-02-2008, 05:12
ANTİ SİYONİST ANTİ SİYONİST isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 7
ANTİ SİYONİST is on a distinguished road
Standart Velayete İnanmayan Cehennemİ Boylayacak

Resulullah (saa) şöyle buyurdu : Ey Ali, ümmetim namaz kıla kıla yay gibi olsa, oruç tuta tuta kambur gibi olsa sonra seni buğz ederlerse ateşe dökülecekler.
ALLAH BU GÜZEL YAZINDAN DOLAYI RAZI OLSUN
__________________
HEYHATE MİNNEZZİLLE
( BİZDE BOYUN EĞMEK YOKTUR )
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 03-19-2010, 06:43
SUDE SUDE isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 135
SUDE is on a distinguished road
Standart

Enes bin Malik diyor ki: Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a andolsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum: "Müminin amel defterinin ilk ünvanı Ali bin Ebu Talib sevgisidir" Kaynak:Tarih-i Bağdad c4 sf 410,Tarih-i Demeşq c1 sf 454,Lisan ul Mizan c4 sf 471, Nezhet ul Mecalis c2 sf 208,Savâik ul Muhrika sf 75,Câmi us Sağir (Suyuti) c2 sf 145.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 06-04-2012, 07:21
sürgündeki şia sürgündeki şia isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Dec 2008
Mesajlar: 579
sürgündeki şia is an unknown quantity at this point
Standart

Hz. Muhammed (sav) buyurdu ki; Kendimden sonra bıraktığım en hayırlı insan Ali’dir.
Sünni Kaynak :
Mevakıf-ı îci sf 80,Mecme uz Zevâid c,9 sf. 113
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 06-13-2012, 01:30
zehra balası zehra balası isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Çalışkan Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 62
zehra balası is an unknown quantity at this point
Standart

"Hz. Ali (a.s), Hayber'i fethederek Resulullah'ın (s.a.a) yanına geldiğinde, Allah Resulü (s.a.a) ona şöyle buyurdu:
'Ümmetimden bazı gruplar, senin hakkında Hıristiyan-ların Mesih İsâ b. M...eryem hakkında dediklerini demeselerdi, senin hakkında öyle bir söz söylerdim ki, yanından geçtiğin her topluluk, ayaklarının altındaki toprağı ve ab-dest suyunun fazlalığını şifa için alırlardı. Ancak senin (faziletinde) şu kadarı yeterlidir ki sen bendensin, ben de senden; sen benden miras alırsın, ben de senden ve sen bana göre Hârûn'un Musâ'ya olan nispetini taşıyorsun; sadece sen peygamber değilsin. Sen benim borcumu ödersin ve benim sünnetim üzere savaşırsın. Hiç şüphesiz sen, yarın (mahşer gününde, Kevser) havuzu başında benim halifem olacaksın.
Kaynaklar:
"[ Ravzatü'l-Vâizîn, c., s.112, El-Emâlî (Şeyh Sadûk), s.86, El-Müsterşed, s.s.633, Keşfü'l-Ğumme, c.1, s.298, İrşâdü'l-Kulûb, s.145, Keşfü'l-Yakin, s.107, İ'lâmü'l-Verâ, s.188 ]...
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 06-19-2012, 07:12
canpolat canpolat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2012
Mesajlar: 546
canpolat is an unknown quantity at this point
Standart

Benim Kabe'de Dünya'ya Gelen

Bendim Mihrap'ta Solan Gül Bahçesi

... Bendim Adem'e Tövbe

ve Bendim İbrahim'e Ateşler İçinde Serinlik

Bendim İmamet Nur-u

Ben'dim Velayet Güneşi...

Benim Haydar-ı Kerrar

Benim Şir-i Huda

Ve Benim Bismillah'ta ki Sır...
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 06-27-2012, 08:14
s.dağlarca s.dağlarca isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Jan 2010
Mesajlar: 2
s.dağlarca is an unknown quantity at this point
Standart

İmam Rıza Aleyhisselam Masum babalarından Hz. Resulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in İmam Ali Aleyhisselam’a şöyle buyurduğunu nakleder: Her kim seni severse kıyamet günü nebilerle birlikte aynı derecede olacaktır. Ve her kim sana buğz ederek ölürse Yahudi veyahut Nasrani olarak ölmesi arasında hiçbir fark yoktur.
Kaynak: Bihar-ul Envar c. 27 s. 79
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 05-17-2018, 11:30
Es-Selam Es-Selam isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: May 2013
Mesajlar: 221
Es-Selam is an unknown quantity at this point
Standart

İSLAMIN ESASI VİLAYETİ KABUL ETMEKDİR

Zürare İmam Muhammed Baqirin (aleyhisselam) buyurdu: "İslam beş temel üzerinde kurulmuşdur: namaz, zekat, hacc, oruc ve vilayet". Zürare imamdan (aleyhisselam) sordu: "Bunların en üstünü hangisidir?" İmam (aleyhisselam) buyurdu: "en üstünü vilayetdir. Çünki vilayet onların anahtarıdır. İmam (cemaatı) onlara (diğer dörd temele) doğru götüren şahısdır".
Kaynaklar:
(Şeyh Kuleyni (r.a), El-Kafi, 2 cild, sah. 18, hadis 5)
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 05-17-2018, 11:58
Bedir Aslanı Bedir Aslanı isimli Üye şuanda  online konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 119
Bedir Aslanı is an unknown quantity at this point
Standart

İmam Cafer Sadık (as) buyurdu: Ey Mualla Bir insan Rükünle makam arasında yüzyıl boyunca Allaha ibadet eder ve gündüzlerı oruç tutup gecelerini namaz ibadet ve duayla geçirip ve kaşları gözlerine inecek boyun kemikleri göğsüne yüksünecek kadar hal üzere yaşlanır ama bizim hakkımızı konusunda cahil olup bizim konum ve makamımızı bilmezse hiç bir sevaba erişemiyecektir
Kaynaklar:
Sevabu'l-A'mal ve İkabu'l-A'mal s.455
el-Mehasin c.1 s.90 bab:16 Hadis:40
Biharu'l-Envar c.27 s.177 bab:7 Hadis:24
Alıntı ile Cevapla
  #11  
Alt 05-17-2018, 06:19
TUBA TUBA isimli Üye şuanda  online konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 130
TUBA is on a distinguished road
Standart

Câbir Cu'fî'nin, İmâm Muhammed Bâkır'dan (a.s), onun da Câbir b. Abdullah-i Ensârî'den naklettiğine göre; Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
"Hiç şüphesiz Cebrâîl bana indi ve dedi ki: 'Şüphesiz Allah, ashabın arasında hutbe okuyarak Ali b. Ebî Tâlib'in üstünlüğünü açıklamanı emretmektedir. Ashabın da senden sonra bunu tebliğ etsinler. Yine Allah bütün meleklere senin zikredeceklerini dinlemeyi emretmiştir. Allah sana vahyediyor Ey Muhammed, hiç şüphesiz kim Ali hakkındaki emrine muhalefet ederse, ateşe girecektir ve kim (bu konuda) sana itâat ederse, cennet onun hakkıdır."
[ El-Emâlî (Şeyh Tûsî), c.1, s.118, El-Emâlî (Şeyh Müfid), s.77 ]...
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 04-28-2019, 02:11
TUBA TUBA isimli Üye şuanda  online konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 130
TUBA is on a distinguished road
Standart

Hz.Muhammed (saa) buyurdu ki : Allah; Hz.Ali ve evlatlarının faziletlerini gizleyen alimlerin suçu yüzünden halka azap edecektir, Bilin ki peygamberler ve resullerden sonra yeryüzünde yaşayan en hayırlı insanlar Ali ve onun taraftarlarıdır.
Onlar Ali’nin velayetini kabul edip faziletlerini yayarlar.
Rahmet onları kapsar ve melekler onların günahlarının affolması için Allah’a dua ederler
.Onun faziletlerini ve velayetini inkar edenlere eyvahlar olsun. İnkarcıların yeri ateştir.
(Riyad un Nadra)
Sünni Kaynak:
el- İstiab c, 2 sf. 56..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 07:15


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.