Islam'da Şia

 

Muhammed Hüseyin Tabatabai

 

 


 

 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖNSÖZ............................................................................

TAKDİM..........................................................................

Allame Tabatabai'nin Kısaca Biyografisi......................

Allame Tabatabai'nin Eserleri .....................................

GİRİŞ................................................................................

Din ...........................................................................

İslam .........................................................................

Şia.............................................................................

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

ŞİA'NIN DOĞUŞU VE İLERLEMESİ.............................

1- Şia'nın Doðuþu, Baþlangıcı ve Niteliði........................

2- Şia Azınlıðının Ehl-i Sünnet Çoðunluðundan Kopuþu ....

3- İlmi Mercilik ve Hilafet Meselesi.................................

     4- Hilafetin Kamuoyuna Sunulma Siyaseti ve Şia görü-þüne aykırı oluþu        

5- Hilafetin Hz. Ali'ye (a.s) Geçmesi................................

6- Şia'nın Hz. Ali'nin (a.s) Hilafetinden Yararlanması.........

7- Hilafetin Mirasî Saltanata Dönüþtürülmesi...................

8- Şia Tarihinde En Zor Günler.......................................

9- Beni Ümeyye Saltanatının İstikrarı..............................

10- Hicretin İkinci Asrında Şia........................................

11- Hicretin Üçüncü Asrında Şia.....................................

12- Hicretin Dördüncü Asrında Şia.................................

13- Hicretin 5. Asrından 9. Asrına Kadar Şia..................

14- Hicretin On ve On Birinci Asrında Şia.......................

15- Hicretin 12. Asrından 14. Asrına Kadar Şia..............

 

ŞİA'DAKİ BÖLÜNMELER..............................................

1- Bölünmenin Temeli ve Bazı Fırkaların Yok Olması.......

2- Zeydiyye Şiileri..........................................................

3- İsmailiyye Şiileri ve Bölümleri.....................................

4- Nizariyye, Mustaliyye, Düruziyye ve Muknia...............

5- İmamiyye Şiası'nın Zeydiyye ve İsmailiyye İle Farkı......

Bu Bölümün Sonu..........................................................

6- İmamiye Şiası Tarihine Kısa Bir Bakıþ........................

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ŞİA'NIN DİNİ DÜŞÜNCESİ...........................................

1- Dini Düþüncenin Anlamı.............................................

2- İslam'da Dini Düþüncenin Temel Kaynaðı...................

3- Kur'an'ın Dini Düþünce İçin Gösterdiði Metodlar........

4- Üç Metod Arasındaki Fark......................................

 

Birinci Yol: Dini Naslar

1- Dini Nasların Zahiri ve Bölümleri..............................

2- Sahabeden Nakledilen Hadisler................................

3- Yine Kur'an ve Sünnet Üzerine.................................

4- Kur'an'ın Zahiri ve Batını..........................................

5- Kur'an'ın Tevili.........................................................

6- Hadisle İlgili Konunun Devamı..................................

7- Şia'nın Hadise Amel Etmedeki Metodu.....................

8- İslam'da Genel Eðitim ve Öðretim.............................

9- Şia ve Nakli İlimler..................................................  

İkinci Yol: Akli Araştırma

1- Akılsal Kelami ve Felsefi Düşünce............................

2- Kelami ve Felsefi Düþüncede Şia'nın Öncülüðü.........

3- Şia'nın  Akli İlimlerdeki Azimli Çalıþmaları.................

4- Felsefenin Şia'da Hayatını Sürdürme Nedeni.............

5- Şia Dahilerinden Birkaç Örnek.................................

Üçüncü Yol: Keşif

1- İnsan ve İrfani İdrak.................................................

2- İslam'da İrfanın Doğuşu...........................................

3- Kitap ve Sünnetin Marifet-i Nefse Kılavuzluğu..........

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

       

İMAMİYE ŞİASI AÇISINDAN İSLAMİ İNANÇLAR..

 

Allah'ı Tanıma................................................................

1- Varlık ve Hakikat Açısından Dünyaya Bakış.............

2- İnsan ve Dünya İliþkileri Açısından Dünyaya Bakış....

Bölüm Sonu: Allah'ın Birliği...........................................

3- Allah'ın Zatı ve Sıfatı.................................................

4- Allah'ın Sıfatlarının Anlamı.........................................

5- Sıfatlarla İlgili Açıklama............................................

6- Fiil Sıfatlar...............................................................

7- Kaza ve Kader........................................................

8- İnsan ve İhtiyar........................................................

 

Peygamberi Tanıma.......................................................

1- Hedefe Doğru = Genel Hidayet..................................

2- Özel Hidayet...........................................................

3- Akıl ve Kanun..........................................................

4- Vahiy Denen Gizli Şuur.............................................

5- Peygamberler ve İsmet (Günahsızlık)........................

6- Peygamberler ve Semavi Din....................................

7- Peygamberler ve Vahiyle Nübüvvetin Delilleri............

8- Peygamberlerin Sayısı..............................................

9- Şeriat Sahibi Ulu'l Azim Peygamberler......................

10- Hz. Muhammed'in (s.a.a) Peygamberliði.................

11- Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Kur'an..............................

 

Ahireti Tanıma...............................................................

1- İnsanın Ruh ve Bedenden Oluþması..........................

2- Bir Baþka Açıdan Ruhun Hakikatı............................

3- İslam Açısından Ölüm..............................................

4- Berzah Alemi...........................................................

5- Kıyamet ve Ahiret....................................................

6- Bir Baþka Açıklama.................................................

7- Yaratılıþın Sürekliliði.................................................

 

İmamı Tanıma................................................................

1- İmamın Anlamı.........................................................

2- İslam Hükümetinde Peygamberin Halifesi ve İmamlık.

3- Geçen Konuların Teyidi............................................

4- İlahi Öğretilerde İmamet..........................................

5- İmam ve Nebi Arasındaki Fark................................

6- Amellerin Bâtınında İmamet......................................

7- İslam Liderleri ve İmamlar........................................

8- Kısaca On İki İmamın Hayatı...................................

Birinci İmam.............................................................

İkinci İmam..............................................................

Üçüncü İmam...........................................................

Dördüncü İmam.......................................................

Beþinci İmam...........................................................

Altıncı İmam.............................................................

Yedinci İmam...........................................................

Sekizinci İmam.........................................................

Dokuzuncu İmam.....................................................

Onuncu İmam..........................................................

On Birinci İmam.......................................................

On İkinci İmam........................................................

Özel Naipler............................................................

9- Genel Açıdan Hz. Mehdi'nin (a.f) Zuhuru..................

10- Özel Açıdan Hz. Mehdi'nin (a.f) Zuhuru..................

Bir Kaç Soru Ve Cevap...................................................

ŞİA'NIN MANEVİ MESAJI..........................................

Index