El-Müracaat

ABDÜL HÜSEYİN ŞEREFUDDİN

(Şiilik Sünnilik Üzerine Mektuplaşmalar)

Çeviri:  Sabahattin Sonay

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106        İÇİNDEKİLER

Eserin Orijinal Adı: El-Müracaat

ABDÜL HÜSEYİN ŞEREFUDDIN'İN HAYATI s.5

ÖNSÖZ
VE İTHAF s.9

MEKTUP
1
        1- Münazaracıdan selam
        2- Münazara için izin isteme
        3- Yazışma konuları

MEKTUP
2
         1- Selama karşılık vermek
         2- Münazarayı kabul etmek


BİRİNCİ KONU: MEZHEP İMAMLIĞI

MEKTUP 3
         1- Neden Caferiler Cumhurun Mezheplerine uymaz.
         2- Bu gün birleşmek bir ihtiyaçtır.
         3- Ancak Cumhurun Mezheplerine uyarak birlik sağlanabilir.


MEKTUP 4
        1- Şer'i deliller Ehl-i Beyt mezhebini farz kılar.
        2- Cumhurun tabi olduğu mezheplerin kabulünü icap ettiren hiç bir delil yoktur.
        3- İlk üç asrın insanları bunları tanımamıştır.
        4- İçtihat, imkan dahilindedir.
        5- Birlik ve beraberlik, Ehl-i Beyt mezhebine saygı duyduktan sonra gerçekleşebilir.

MEKTUP
5
        1- Söylediklerimizin doğru olduğunu itiraf etmek.
       
2-Delillerin
tafsilatını açıklamamızı arzu ettiğini söylemek.
 
MEKTUP 6
        1- Ehl-i Beyt'e tabi olmayı gerektiren delillere işaret etmek,
        2- Mü'minlerin Emiri, Ehl-i Beyt mezhebini tavsiye ediyor,
        3- İmam Zeynelabidin'in bu husustaki sözleri.

MEKTUP 7
        1- İspatı, Allah ve Resulünün kelamından istemesi.
        2- Ehl-i Beyt İmamlarının kelamını delil kabul edip onu şahit göstermenin devri gerektirdiğini ileri sürmesi.

MEKTUP 8
        1- Söylediklerinizin iyi anlaşılmaması.
        2- Devrin gerekliliğindeki yanlışlık.
        3- İki kıymetli emanet (Sakaleyn)
        4- Hadisin mütevatir oluşu.
        5- Peygamber soyuna bağlanmayanların dalaleti.
        6- 0nların Nuh'un (as) gemisine benzetilmesi ve ihtilafa düşmemenin teminatı olarak gösterilmesi.
        7- Burada Ehl-i Beyt'ten maksat nedir?
        8- 0n1arı Nuh'un (as) gemisine benzetmenin izahı.

MEKTUP 9
        Bu mesele hakkında Naslar'dan daha çok istemek.

MEKTUP 10

       "Nass 'lardan bir demet yeterlidir. "


MEKTUP 11
        1- Şahit olarak getirdiğiniz sünen ve hadislere hayranlık duymak.
        2- Bu Sünenin Cumhurun tutumları ile karşılaştırılmasından duyulan dehşet.
        3- Kur'an'dan deliller ortaya koyarak bu şahitleri perçinleştirmenizi arzu etmek.


MEKTUP 12

        Kur'an-i Kerim'den Deliller

MEKTUP 13

 Zikrettiğimiz ayetlerin bu maksatla indiğini iddia eden rivayetlerin zayıflığını ortaya çıkaran kıyas...


MEKTUP 14

        1-İtirazcının kıyası geçersizdir.
        2-İtiraz edenler, Ehl-i Beyt taraftarlarının hakikatini bilmemektedir.
        3-Hadiste yalan söylemenin büyük günah olduğunun bilincinde olmaktaki imtiyazlıkları.

MEKTUP 15

1- Hak kıvılcımlarının parlaması.
2- Sünni'lerin Ehl-i Beyt ravilerle ihticac ettiklerine dair tafsilat istemek.

MEKTUP 16

        Sünnilerin senet olarak gösterdikleri 100 Caferi

MEKTUP 17

        1- Münazaracının nezaketi.
        2- Ehl-i Sünnetin, itimat edilir Caferileri Hüccet kabul etmelerinde bir sakınca olmadığını açıkça söylemesi.
        3- Ehl-i Beyt hakkında inen ayetlere iman etmesi.
        4- Bu ayetlerle, Kıble ehlinin tuttuğu yolun bu kadar farklı olduğuna şaşması.

MEKTUP 18

        1- Sevgiye hürmetle mukabele.
        2- Münazaracının kıble ehline mutlakiyet hakkı vermekteki hatası.
        3- Ebl-i Beyt'e (as) sırt çevirenler idareciler olmuştur.
        4- Ebl-i Beyt İmamları (as), kesin olarak hiç bir nazarı itibar ve delille başkalarından geri kalmamışlardır.
        5- Hangi Adil mahkeme onlara sığınanları dalalet suçundan mahkum eder?

MEKTUP 19

        1- Adil Mahkemeler Ehl-i Beyt'e (as) sığınmanın dalalet olduğuna hüküm veremezler.
        2- Onların Mezhepleriyle amel etmek emaneti muhafazadır,
        3- Denilebilir ki, onların mezhebini takip etmek daha evladır,
        4- Hilafetin "Nas" mahiyetinin açıklanmasını istemek,
 


 

 

İKİNCİ KONU: "Umumi İmamlık" O da Şüphesiz Resulullah (saa)'tan Sonraki Hilafettir

MEKTUP 20

1- Nass'lara özet olarak işaret etmek.
2- Evde cereyan eden "İnzar" nassı.
3- Sünnet Ehli'nden bu nassı rivayet edenler.


MEKTUP 21

"Bu Nassın doğnıluğundan şüphe etmek.."

MEKTUP 22

1- Bu Nass'ın tashihi .
2- Neden onu terk ettiler?
3- 0nları iyi tanıyan bunu yadırgamaz.


MEKTUP 23

1- Sabit olduğuna inanması.
2- Mütevatir olmadığı için şahit gösterilernez.
3- Hususi hilafet için yorumlanabilir.
4- İptalinden bahsedilebilir.

MEKTUP 24

1- Bu hadisi şahit göstermemizin nedeni.
2- Hususi Hilafet genel olarak olumsuzdur.
3- İptal burada gerçek dışıdır.


MEKTUP 25

1- Bu Nass'lara inanması.
2- Daha çok açıklama istemesi.


MEKTUP 26

1- Hz. Ali (a.s)'dan başkasına nasip olmayan, açık Nass'la belirtilen ondan fazla fazilet.
2- Onunla şahitlik yapmanın tafsilatı.


MEKTUP 27

Derece hadisinin senedinden şüphe.

MEKTUP 28

1- Derece hadisi en sabit eserlerden biridir.
2- Buna hakim olan karineler.
3- İhraç edenler Ehl-i sünnettendir.
4- Amidi'nin şüpheli göstermesinin nedeni.


MEKTUP 29

1- Hadislerin senetleri mucibince, dediklerimize inanması.
2- Umumi olduğımun şüpheli gösterilmesi.
3- Hadisin "Tanıt"lığından şüphe.


MEKTUP 30

1- "Dad Ehli" yani Arap lüğatına sahip olan herkes hadisin genel olduğuna hüküm verir.
2- "Özeldir" demenin aldatmacılığı.
3- Huccetsizliğini içeren sözlerin iptali.


MEKTUP 31

Bu Hadisin Geldiği Yolların İzahını Rica Etmek


MEKTUP 32
 

1- Geldiği yolların biri, Ümmü Selimin ziyareti.
2- Bint-i Hamza'nın davası.
3- Ali'ye yaslanması.
4- İIk kardeşlik.
5- İkinci kardeşlik.
6- Kapıları kapattırmak.
7- Peygamber (saa), Ali ile Harun'u (as) çift yıldız gibi tasvir ediyor.


MEKTUP 33

Peygamber (s.a.a) Ali ve Harun'u (as) ne zaman iki yıldıza-Ferkadeyn'e- benzetti?

MEKTUP 34

1- Şeber, Şubeyr ve Muşbir günü.
2- Kardeşlik günü.
3- Kapılan kapatma günü.

MEKTUP 35

Nass'ların gerisini rica etmek.


MEKTUP 36

1- İbn-i Abbas'ın Hadisi.
2- Umran'ın Hadisi .
3- Bureyde'nin Hadisi.
4- On Hususiyetler hadisi.
5- Ali'nin hadisi.
6- Vahb'ın hadisi.
7-. İbn-i Ebi Asım'ın hadisi.


MEKTUP 37

"Veli" Bir Kaç Mana Taşıyan Bir Sözdür "Nas" Nerede?

MEKTUP 38

1- Veliden maksadı açıklamak.
2- Onun kastedildiğinin karineleri.

MEKTUP 39

Velayet Ayetini Rica Etmesi

MEKTUP 40

1- Velayet ayeti ve Ali hakkında nazil oluşu...
2- N
üzulundaki deliller.
3- Bu ayetin istikametinde delillerin yönlendirilmesi.

MEKTUP 41

"İman edenler" çoğuldur, nasıl tekil olarak kullanılıyor?

MEKTUP 42

1- Araplar, çoğulla tekili tabir ederler.
2- Bunun şahit1eri.
3-İmam Tabersi'nin zikrettikleri.
4- Zemahşeri'nin zikrettikleri.
 

 

MEKTUP 43

Sözün Gelişi (Siyak) Dostluk Veya Benzerine Delalet Ediyor.

MEKTUP 44

1- Siyak, dost ve benzerlerine delalet etmez.
2- Siyak, başka delilleri ortadan kaldırmaz.

MEKTUP 45

Selefin Doğru Hareket Ettiğini Kabul Ederek, Tevile Sığınmaktan Başka Çare Yok

MEKTUP 46

1- Selefin hareketini haklılığa yormak tevili icap ettirmez.
2- Tevil mahzurludur.

MEKTUP 47

Keşke bize o nasları teyit eden Sünenleri açıklasaydınız.

MEKTUP 48

Nasları Onaylanan Sünenlerden Kırk Hadis

MEKTUP 49

1- Ali'nin (as) bu faziletlere sahip olduğunu itiraf etmek.
2- FaziletIert, hilafetini gerektirmez.

MEKTUP 50

"Sahip olduğu hususiyetlerde imametine (hilafetine) delalet eden taraflar."

MEKTUP 51

"Delillere aynısıyla muarız olmak."

MEKTUP 52

"İtiraz davasını reddetmek."

MEKTUP 53

"Gadir hadisini rica etmesi."

MEKTUP 54

Gadir'den Bir Nebze

MEKTUP 55

Mütevatir Olmadığı Halde Onu ŞahitlDelil Göstermenin Yorumu Nedir?

MEKTUP 56

1- Tabiat sırları Gadir hadisini ispatlar.
2- Cenabı"Allah'ın onunla ilgilenmesi.
3- Resulullah'ın (s.a.a) ilgilenmesi.
4- Emir-ül Müminin'in ilgilenmesi.
5- Hüseyin'nin (a.s) ilgilenmesi.
6- Dokuz imamın ilgilenmesi.
7- Bütün Caferilerin ilgilenmesi.
8-Cumhur'un yolundan tevatürü.

MEKTUP 57

1- Gadir Hadisi'nin tevili.
2- Bunun üzerine delil.MEKTUP 58

1- Gadir hadisini tevil etmek mümkün değil,
2- Tevil delili şaşırtmacadır.

MEKTUP 59

1- Hakikat meydana çıktı.
2- Onu terk etme sebebine hilece gerekçe arama.

MEKTUP 60

"Onu terk etme sebebine hilece gerekçe arama çabasını reddetmek. "
 
 

MEKTUP 61

"Ehl-i Beyt Mektebi yolundan gelen nasları rica etmek."

MEKTUP 62
 

 


KIRK NAS

MEKTUP 63


1- Ehl- Beyt taraftarlarının nasları hüccet değildir.
2- Neden bunlardan başka kimse ihraç etmemiştir?
3- Onun dışındaki nasların fazlasını istemek.

MEKTUP 64

1- İsteğiniz üzere bu hadisleri naklettik.
2- Cumhur'a karşı olan hüccetimiz, onların kendi Sahihleridir.
3- Bizim Sahihleri ihraç etmemelerinin sebebi.
4- Veraset nassına değinmek.

MEKTUP 65

Bize, Ehl-i Sünnet yolundan, veraset hadisini anlatın. Vesselam. (s)

MEKTUP 66


"Hz. Ali (a.s) Peygamber'in (s.a.a) varisidir. "

MEKTUP 67

Vasiyetten Bahsetmek

MEKTUP 68

Vasiyetin Nasları

MEKTUP 69

Vasiyeti İnkar Edenlerin Hucceti

MEKTUP 70


1- Vasiyeti inkar etmek mümkün değil.
2- Onu inkar etmeye çalışanların nedeni.
3- İnkarda bulunanların rivayet ettikleri hadisler hüccetsizdir.
4- Akıl ve vicdan, onun doğru olduğuna hükmeder.

MEKTUP 71

Müminlerin Anasının Hadisine Sırt Çevirmenizin Sebebi Nedir?
Halbuki O Peygamber'in (s.a.a) En Faziletli Zevcesi İdi.

MEKTUP 72

1- Peygamber'in (s.a.a) en faziletli zevcesi değildir.
2- 0nların en faziletlisi Hz. Hatice'dir.
3- Hadisinden yüz çevirmenin sebebine kısaca işaret etmek.

MEKTUP 73

Hadisine Sırt Çevirmenın Sebebi Hakkında Tafsilat İstemek.

MEKTUP 74

1- Onun hadisine sırt çevirmenin nedeninin tafsilatı.
2- Vasiyetin gerçek olduğuna akıl hükmeder.
3- Peygamber'in (s.a.a) göğsünün üzerinde vefat ettiğini iddia etmesi çelişkilidir.

MEKTUP 75

1- Ümmül Müminin hadisinde hislerine kapılmaz.
2- Güzellik ve çirkinlik, akılla ilgisi yönünden menfidir.
3- Ümmül Mümininin davasına ters düşenler hakkında konuşmak.

MEKTUP 76

1- Hislerine kapılması.
2- Güzellik ve çirkinliğin akılca da tespit edileceği.
3- Müminlerin anasının davasına muarız olan sihahlar.
4- Ümmü Seleme'nin hadisinin onlm hadisine tercih edileceği.

MEKTUP 77

Muarıza Esnasında Ümmü Seleme'nin Hadisini Öne Almasının Sebebinden Bahsetmek

MEKTUP 78

"Ümmü Seleme'nin hadisini daha tercihli kılan sebepler."

MEKTUP
79

İcma, Sıddık'ın Hilafetini İspatlamıştır

MEKTUP 80

İCMA YOKTUR

MEKTUP 81

Niza Sona Erdikten Sonra İttifakın Akdedilmesi

MEKTUP 82

İttifak Akdedilmemiş, Niza Da Sona Ermemiştir

MEKTUP 83
Bu Nassın Sübutu İle Sahabelerin Doğruluğunu Badaştırmanın İmkanı Var mı?

 

MEKTUP 84

1- Nassın sübutu ile onların doğru davrandıklarına dair inanışları bağdaştnınak.
2- İmamm hakkından vazgeçmeye razı olmasının sebebi.

MEKTUP 85

Nasla Taabbüd Etmediklerini İçeren Kaynakları Rica Etmek
 
MEKTUP 86

1- Perşembe gününün musibeti.
2- Peygamber'in, kendilerine verdiği emirden vazgeçmesi.

MEKTUP 87

Bu Musibetin Üzerinde Yapılabilecek Münakaşa Ve Ona Mazeret Aramak

MEKTUP 88

Bu Mazeretlerdeki İddiaları Çürütmek.

MEKTUP 89

1- O mazeretlerin sahte olduğunu iz'anla karşılamak.
2- Diğer kaynakları talep etmesi.

MEKTUP 90

Usame'nin Askeri Birliği

MEKTUP 91

1- Üsame'nin ordusuna karşı davranışlarının mazereti.
2- Orduya katılmayanlara lanet okumak, hadiste nakledilmemiştir.

MEKTUP 92

1- Mazeretleri dediklerimizi geçersiz kılmaz.
2- Şehristani'den naklettiğimiz, müsned bir hadisle varittir.

MEKTUP 93

Nakledilen Diğer Hadisleri Rica Etmek

MEKTUP 94

Peygamber'in (s.a.a)'in Dinden Çıkımş Adamın Öldürülmesini Emretmesi

MEKTUP 95

Dinden Çıkmış Bir Adamı Öldürmemenin Mazereti

MEKTUP 96

Mazeretin Reddi

MEKTUP 97

Gelen Bütün Haberleri Rica Etmek

MEKTUP 98


1- Varit haberlerden bir cümle.
2- Diğer mevridlere işaret etmek.

MEKTUP 99


1- Nakledilerı bu haberler, maslahatı tercih ettiklerini gösteriyor .
2- Bunlardan artakalanı rica etmek.

MEKTUP 100

1- M
ünazaracının bahis konusundan sapması.
2- Talebine icabet etmek.

MEKTUP 101

İmam (a.s) Sakife Günü Neden Hilafet Ve Vasiyet Naslarıylaİhticacda Bulunmadı?

MEKTUP 102

1- İmamın Sakife günü ihticacda bulunmasına mani olan sebepler .
2- Mani olan sebepler bulunduğu halde kendisinin ve ona sadık kaianların ihticacda bulunduklarına işarette bulunmak.

MEKTUP 103

Kendi ve Yakınlarının İhticacından Bahsetmek

MEKTUP 104

1- İmamın ihticaclarını içeren kaynaklardan bir demet.
2- Zehra'nın ihticacı.

MEKTUP 105

İmam Ali ve Hz.Zehra (as)'a ait olmayan ihticacları rica ediyorum.

MEKTUP 106

1-Abbas'ın ihticacı.
2-İmam Hasan ve Hüseyin'in ihticacı.
3-Sahabeden olan kahraman Ehl-i Beyt taraftarlarının ihticacı.
4-Vasiyetle ihticac ettiklerine dair işarette bulunmak.
 

 TEŞEKKÜR: Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizden Allah razı olsun.